Publisko investīciju projektu vadības pilnveidošanas inovatīvie risinājumi
2011
Andra Feldmane

Aizstāvēšana
25.11.2011. 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Meža ielā 1/7, 309. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Maija Šenfelde

Recenzenti
Kārlis Ketners, Ērika Šumilo, Bronius Neverauskas

Promocijas darbā tika veikta publisko investīciju analīze Latvijā, raksturota to nozīme Latvijas policentriskajā attīstībā, kā arī noteiktas publisko investīciju projektu (PIP) plānošanas un realizācijas nepilnības reģionālā un valsts līmenī. Tika pētīti PIP vadīšanas problemātiskie jautājumi un noteikti publisko investīciju projektu vadības efektivitāti galvenie kavējošie faktori. Promocijas darbā izstrādāts jauns publisko investīciju projektu vadības un finansēšanas pilnveidošanas modelis, kurš ir sasaistīts ar publisko investīciju projektu vadības un finansēšanas pilnveidošanas metodi, kuras pielietojumā iekļautas sinerģētiskās ekonomikas atziľas un teorētiskās nostādnes. Publisko investīciju realizācijā izstrādājot finansējuma piesaistes struktūru, ir svarīgi izmantot pēc iespējas efektīvākus finanšu risinājumus. Svarīgi būtu ľemt vērā ne tikai valsts budžeta plānošanas, ES fondu plānošanas, privātā sektora pieejamos finanšu līdzekļus, bet meklēt arī jaunus finanšu piesaistes veidus. Tāpēc tiek aplūkots publiskās un privātās partnerības pielietojums publisko investīciju projektu realizācijas uzlabošanā, publisko investīciju projektu pozicionēšana vērtspapīru tirgū, kā arī PIP izmaksu minimizēšana uz PIP apvienošanas un paketēšanas pamata. Tika izstrādāts investīciju ekonomiskās lietderības paaugstināšanas modelis, kā arī piedāvāti inovatīvi risinājumi ar pievienotās vērtības nodokli publiskās privātās partnerības projektos.


Atslēgas vārdi
public investment projects, public investments in Latvia

Feldmane, Andra. Publisko investīciju projektu vadības pilnveidošanas inovatīvie risinājumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 149 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196