Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām
2011
Rita Seržāne

Aizstāvēšana
22.11.2011. 14:00, RTU, Kaļķu ielā 1, 119 auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa

Recenzenti
Visvaldis Vītiņš, Antra Ragauska, Joerg Bossert

Promocijas darbs veltīts porainas keramikas izgatavošanai medicīniskiem pielietojumiem un poru veidotāju ietekmes uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām pētījumiem. Darba struktūra ir sekojoša: ievadā ietverts tēmas pamatojums un aktualitāte, veikto pētījumu uzstādījums un apskats, formulēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī izklāstītas promocijas darba pamatnostādnes - pamatota darba zinātniskā novitāte un pierādīta darba praktiskā vērtība. Pirmajā nodaļā no publiski pieejamiem izziņas avotiem ir sniegta informācija par kalcija fosfātu un kaulaudu sastāvu, struktūru, īpašībām. Nodaļa veltīta poru raksturojumam un klasifikācijas teorētiskajam izklāstam. Raksturoti poraini keramiskie materiāli, pildvielas un šo materiālu iegūšanas tehnoloģijas metodes. Nodaļā atspoguļotas porainas keramikas izmantošanas iespējas medicīnā, ietverot biomateriālu analīzi. Otrā nodaļa ir eksperimentālā daļa, kurā pamatota porainas keramikas tehnoloģijas metožu izvēle un aprakstīta paraugu sagatavošana, kā arī atspoguļoti darbā izmantotie materiāli, metodes un iekārtas, promocijas darba eksperimentālā gaita un izmantotās analīzes metodes. Trešajā nodaļā, pamatojoties uz 1. un 2. nodaļā apkopoto informāciju, analizēti darba rezultāti un dots to izvērtējums. Secinājumos ir formulēti sasniegtie darba rezultāti un definēti būtiskākie atzinumi. Literatūras sarakstā ir uzskaitīti darbā izmantotie literatūras avoti par laika periodu no 1971. līdz 2011.gadam, pamatojoties uz kuriem tika noteikti pētījuma virzieni un salīdzināti iegūtie rezultāti. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 118 lpp. Darbs satur 61 attēlu, 14 tabulas, 110 literatūras avotus un pielikumu.


Atslēgas vārdi
bioceramic material structure, porous ceramics

Seržāne, Rita. Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 118 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196