Inovatīvu pakalpojumu klasifikācija un konkurētspēja no kvalitātes izmaksu viedokļa
50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences rakstu krājums 2010
Rita Greitāne, Anatolijs Magidenko

Rakstā autori apskata esošos pakalpojumu klasifikācijas veidus un pakalpojumu konkurētspējas kritērijus. Mārketinga teorijā un praksē ir pazīstama pakalpojumu klasifikācijas pēc dažādām pazīmēm. Autori uzskata, ka inovatīva rakstura pakalpojumu kvalitātes izmaksu noteikšanai būtu lietderīgi klasificēt pakalpojumus divās grupās pēc pakalpojuma rezultāta: pakalpojumi, kuru rezultāts ir taustāms vai materiāls un pakalpojumi, kuru rezultāts nav taustāms. Šāda pakalpojumu klasifikācija atvieglo kvalitātes izmaksu noteikšanu un saskaņo tās ar pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas kritērijiem. Autori rakstā apskata arī pakalpojumu un to kvalitātes uztveri, kā arī uztveramā riska ietekmi uz kvalitātes izmaksām. Rakstā parādīta arī pakalpojumu veidu saikne ar kvalitātes izmaksu redzamo un slēpto daļu.. Apkopojot dažādus konkurētspējas kritērijus, autori piedāvā MVU izmantot 7 kritērijus, kas ir novērtējami gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Rakstā galvenā uzmanība pievērsta vienam no konkurētspējas kritērijiem un to veidojošajām izmaksām- pakalpojumu kvalitātei. Autori apskata arī pakalpojuma vērtības izpratni no patērētāju un pakalpojuma sniedzēju puses.


Atslēgas vārdi
quality costs, service, price

Greitāne, R., Magidenko, A. Inovatīvu pakalpojumu klasifikācija un konkurētspēja no kvalitātes izmaksu viedokļa. No: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences rakstu krājums , Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2010. Rīga: RTU, 2010, 82.-85.lpp. ISBN 9789984321738.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196