Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pulveru sintēze Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 27.12.2011 13:00, MLĶF; Rīga, Āzenes iela 14/24; 272. telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pulveru sintēze Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos
Nosaukums angļu valodā Synthesis of Ceramic Powders in the Al2O3 - SiO2 - ZrO2(Y2O3) System and Production of Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Aleksejs Hmeļovs
Atslēgas vārdi mullite - ZrO2, ceramics, traditional and spark plasma sintering, clay additive
Anotācija Promocijas darba nosaukums ir „Pulveru sintēze Al2O3 - SiO2 - ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos”. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, literatūras apskatu, literatūras daļas secinājumus, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un literatūras sarakstu, kurš ietver 76 literatūras avotus. Darbs uzrakstīts uz 90 lappusēm, ietver 47 attēlus, 6 shēmas, 8 tabulas. Literatūras sadaļā ir apkopoti dati par laika periodu no 1967. gada līdz mūsdienām par mullīta - ZrO2 keramikas pulveru ieguvi un keramikas materiāliem uz to bāzes izstrādi. Promocijas darba eksperimentālajā daļā ir veikti mullīta - ZrO2 keramikas pulveru ieguves veida, to tradicionālās un dzirksteļizlādes plazmas (SPS) saķepināšanas pētījumi, nosakot to ietekmi uz saķepināta keramikas materiāla mikrostruktūru un īpašībām. Noteikti mullīta - ZrO2 keramikas izejas pulveru, kuri iegūti ar malšanas paņēmienu un hidrotermālo sintēzi daļiņu izmēri un morfoloģija. Noskaidrota šo pulveru, t. sk. ar illīta mālu piedevu saķepināšanas procesa ietekme uz mullīta - ZrO2 fāžu sastāva veidošanos, struktūru, mehāniskām un termiskām īpašībām.
Anotācija angļu valodā The title of the doctoral thesis is „Synthesis of ceramic powders in the Al2O3 - SiO2 - ZrO2(Y2O3) system and production of materials”. The doctoral thesis is written in Latvian language, it contains an introduction, literature review, conclusions of literature review, methodological part, experimental part, conclusions and bibliography, which includes 76 literature sources. The doctoral thesis consists of 90 pages; includes 47 figures, 6 schemes, 8 tables. The literature review contains review of the data covering the period from 1967 to the present time concerning production of mullite - ZrO2 ceramic powder and development of ceramic materials based on the mentioned powder. The experimental part of the doctoral thesis is performed to research the method of processing of mullite - ZrO2 ceramic powder, using conventional and spark plasma sintering (SPS) methods to determine the effect on the microstructure and properties of sintered material. Particle size and morphology of ceramic powders of mullite - ZrO2, obtained by milling and hydrothermal synthesis were determined. Influence of the type of process used for sintering the powder, int. al. illite clay additive on the formation of the mullite - ZrO2 phase composition, as well as on the structure, mechanical and thermal properties was established.
Atsauce Hmeļovs, Aleksejs. Pulveru sintēze Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 90 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 12096