Pulveru sintēze Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos
2011
Aleksejs Hmeļovs

Aizstāvēšana
27.12.2011. 13:00, MLĶF; Rīga, Āzenes iela 14/24; 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Gaida Maruta Sedmale, Jānis Grabis

Recenzenti
Gundars Mežinskis, Ilmārs Zālīte, Tālis Millers

Promocijas darba nosaukums ir „Pulveru sintēze Al2O3 - SiO2 - ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos”. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, literatūras apskatu, literatūras daļas secinājumus, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un literatūras sarakstu, kurš ietver 76 literatūras avotus. Darbs uzrakstīts uz 90 lappusēm, ietver 47 attēlus, 6 shēmas, 8 tabulas. Literatūras sadaļā ir apkopoti dati par laika periodu no 1967. gada līdz mūsdienām par mullīta - ZrO2 keramikas pulveru ieguvi un keramikas materiāliem uz to bāzes izstrādi. Promocijas darba eksperimentālajā daļā ir veikti mullīta - ZrO2 keramikas pulveru ieguves veida, to tradicionālās un dzirksteļizlādes plazmas (SPS) saķepināšanas pētījumi, nosakot to ietekmi uz saķepināta keramikas materiāla mikrostruktūru un īpašībām. Noteikti mullīta - ZrO2 keramikas izejas pulveru, kuri iegūti ar malšanas paņēmienu un hidrotermālo sintēzi daļiņu izmēri un morfoloģija. Noskaidrota šo pulveru, t. sk. ar illīta mālu piedevu saķepināšanas procesa ietekme uz mullīta - ZrO2 fāžu sastāva veidošanos, struktūru, mehāniskām un termiskām īpašībām.


Atslēgas vārdi
mullite - ZrO2, ceramics, traditional and spark plasma sintering, clay additive

Hmeļovs, Aleksejs. Pulveru sintēze Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 90 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196