Putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesa pētījumi
2011
Olita Medne

Aizstāvēšana
27.12.2011. 13:00, MLĶF, 272.aud.

Zinātniskais vadītājs
Iljo Dreijers

Recenzenti
Jurijs Ozoliņš, Fricis Avotiņš, Viesturs Zeltiņš

Promocijas darbā pirmo reizi sistemātiski pētītas putu polistirola bloku ražošanas tehnoloģisko parametru likumsakarības un bloku kvalitāti nodrošinošo faktoru kopums. Pētītas izstrādājumu īpašības blokos, atsaucoties uz EN norādītajām normām un analīžu metodēm, kā arī izmantojot gaismas mikroskopijas un granulometrijas metodes. Darba gaitā izvērtēta izejvielu granulometriskā sastāva ietekme un bloku ražošanas procesa tehnoloģisko parametru ietekme uz izstrādājumu īpašībām EPS bloku tilpumā (spiedes pretestību, stiepes stiprību, tilpummasu, siltumvadāmību, ūdens absorbciju). Literatūras apskatā apkopota un izvērtēta informācija par putu polistirola izstrādājumu īpašībām, struktūru un sagatavošanas parametru ietekmējošiem lielumiem laika periodā no 1981. līdz 2010. gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 127 lpp. Darbs satur 99 attēlus, 15 tabulas un tajā izmantoti 86 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
EXPANDED POLYSTYRENE BLOCKS, TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MANUFACTURING, RAW MATERIAL GANULOMETRY, MECHANICAL PROPERTIES, THERMAL CONDUCTIVITY

Medne, Olita. Putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesa pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 127 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196