Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā
2012
Ieva Andersone

Aizstāvēšana
27.04.2012. 10:00, IEVF, Meža iela 1/7-309

Zinātniskais vadītājs
Elīna Gaile-Sarkane

Recenzenti
Gregorijs Oļevskis, Marga Živitere, Andrejs Čirjevskis

Andersone I. PATĒRĒTĀJU RĪCĪBA TIRGŪ UZŅĒMĒJDARBĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KONTEKSTĀ: Promocijas darbs / I.Andersone, E.Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU IEVF RUI, Doktora studiju programma „Vadībzinātne un ekonomika”, 2012. – 171 lpp. Promocijas darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 171 lpp., tajā iekļauti 43 attēli, 35 tabula, 20 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 127 avoti. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir balstoties uz vispusīgu pasaules modelēšanas pieredzi un teorētisko analīzi, izpētīt un novērtēt patērētāja rīcības teorētiskos aspektus un izstrādāt patērētāja rīcības modeļus Latvijas uzņēmējdarbības vides vajadzībām, kas būtu izmantojami dažāda līmeņa vadības lēmumu pieņemšanai. Promocijas darba pirmajā daļā ir apskatīti patērētāju rīcības modeļi vēsturiskā attīstībā un veikta to kritiska analīze, apskatīts patērētāju pirkšanas lēmuma pieņemšanas process ģimenes dzīves cikla un paaudžu ietekmē. Promocijas darba otrajā daļā ir noteiktas izmaiņas patērētāja rīcībā sociāli ekonomisko faktoru ietekmē, kā rezultātā ir izstrādāts Latvijas patērētāja portrets, ir noteiktas un klasificētas patērētāja rīcību ietekmējošās komponentes un izstrādāts patērētāja gaidu modelis. Promocijas darba trešajā daļā ir atspoguļoti pētījuma rezultāti par patērētāju rīcību ietekmējošajām komponentēm, mazumtirdzniecības personāla ietekmi un patērētāju rīcību ietekmējošiem faktoriem paaudžu vērtējumā. Ir izvērtēti patēriņa rīcību ietekmējošie faktori mazumtirdzniecībā atbilstoši autores izstrādātajam patērētāju gaidu modelim. Promocijas darba ceturtajā daļā ir izstrādāts un aprobēts patērētāja rīcības ekonomiski matemātiskais modelis mazumtirdzniecībā, ir izstrādāts lēmumu pieņemšanas modelis uzņēmējdarbībā, kas ir balstīts uz darbā apskatītajiem autores patērētāja rīcības modeļiem. Promocijas darbs ir veltīts patērētāju rīcības novērtēšanas modeļu izstrādāšanai un izmantošanai Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Izstrādātie modeļi sniedz detalizētu ieskatu patērētāju rīcības novērtēšanā nekā līdz šim izstrādātie un pieejamie modeļi Latvijā.


Atslēgas vārdi
Consumer behaviour

Andersone, Ieva. Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 171 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196