Eiropas Savienības fondu efektivitāte Latvijā
2012
Sanda Blumberga

Aizstāvēšana
18.05.2012. 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Meža ielā 1/7, 309. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Remigijs Počs

Recenzenti
Konstantins Didenko, Živitere Marga, Andrejs Čirjevskis

Promocijas darbā tiek pētīta un izvērtēta ES fondu efektivitāte Latvijā un ar to saistītie ES fondu finanšu līdzekļi, to sadales un izlietojuma dažādie aspekti, fondu apjomu izmaiņu tendences un ietekmējošie faktori. Izpētīta ES fondu īstenošanas sistēma Latvijā, izvērtēts finansējuma izlietojums, tai skaitā, uzņēmējdarbības jomā. Izpētītas un izanalizētas esošās teorijas par efektivitātes novērtēšanas jautājumiem un metodes, kas tiek pielietotas efektivitātes mērīšanai un ES fondu finansējuma ietekmes noteikšanai. Veikta vispusīga ES fondu finansējuma apjomu un virzienu analīze un novērtējums Latvijā līdz 2010.gadam, izstrādāta sistēma ES fondu efektivitātes kompleksai novērtēšanai. ES fondu efektivitātes paaugstināšanai dažādos ES fondu finanšu līdzekļu izlietošanas posmos tiek piedāvātas autores izstrādātas ES fondu līdzekļu sadales metodes, sadales teorētiskie principi, pilnveidotas ar fondu piesaistīto līdzekļu īstenoto uzņēmējdarbības u.c. projektu novērtējuma metodes, izstrādāta jauna projektu atlases sistēma, stratēģiskās plānošanas metodiskā pieeja, projektu diskontēšanas mehānisms, kā arī sniegti priekšlikumi ES fondu izmantošanai un programmu pilnveidošanai uzņēmējdarbības jomā, reģionālajai attīstībai un ES fondu efektīvai īstenošanai recesijas periodā. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms ir 190 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 20 attēli, 43 tabulas un 6 pielikumi. Promocijas darba izstrādei izmantots 151 informācijas avots.


Atslēgas vārdi
European Union funds, effectiveness evaluation

Blumberga, Sanda. Eiropas Savienības fondu efektivitāte Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 190 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196