Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 28.06.2012 15:00, MLĶF, Āzenes 14/24, 272
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija
Nosaukums angļu valodā Factors Affecting the Transesterification Reactions of Rapeseed Oil and Their Optimisation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristaps Māliņš
Atslēgas vārdi BIODIESEL, METHYL AND ETHYL ESTERS OF RAPESEED OIL FATTY ACIDS, TRANSESTERIFICATION, FACTORS, MICROWAVES, ULTRASOUND, OPTIMIZATION
Anotācija Promocijas darbā izstrādāta rapšu eļļas taukskābju alkilesteru (REA) iegūšanas procesu apstākļu pētīšanas metodika, kura balstās uz divu atšķirīgu parametru - esteru satura un procesa iznākuma noteikšanu. Izstrādātā metodika ļauj iegūt gan reakcijas kinētiskos raksturojumus, gan prognozēt kvalitatīva beigu produkta procesa iznākumu, izmantojot tikai esteru saturu. Iegūti lineāri vienādojumi, kuri saista esteru saturu ar to procesa iznākumu biodīzeļdegvielas iegūšanas procesos, izmantojot dažādus reakcijas apstākļus (katalizatora koncentrācijas, spirta molārās attiecības, reakcijas laikus un temperatūras, kā arī ultraskaņas un mikroviļņu pievadīšanu), katalizatorus (KOH, NaOH un NaOCH3) un izejvielas (rafinētu rapšu eļļu, etanolu un metanolu). Noskaidroti eksperimentālo apstākļu apgabali, kuros ir spēkā iegūtie lineārie vienādojumi, ar kuru palīdzību iespējams adekvāti reprezentēt REA iegūšanas procesu. Izstrādāts KOH, NaOH un NaOCH3 principiālo atšķirību raksturojums un ietekme uz REA iegūšanas procesu. Izpētīta ultraskaņas un mikroviļņu ietekme uz Latvijā ražotas rapšu eļļas metanolīzes procesu un veikts rezultātu salīdzinājums ar pētījumiem, kuri iegūti izmantojot konvekcijas sildīšanu. Veikta REA iegūšanas procesu optimizācija, ar kuras palīdzību sasniegts augsts REA saturs un procesa iznākums. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1946. līdz 2011. gadam. Promocijas darbs sarakstīts latviešu valodā, tā apjoms 132 lpp. Darbs satur 40 attēlus, 12 tabulas un tajā izmantoti 357 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā These doctoral thesis have developed a methodology for the study of rapeseed oil fatty acid alkyl esters (ROA) preparation process implementation conditions based on determination of two different parameters - ester content and process yield. The developed methodology enables us to obtain the kinetic characteristics of the reaction and forcast the process yield for a high quality end product using only ester content. We have obtained linear equations linking ester content to their process yield in biodiesel preparation processes, using different reaction conditions (catalyst concentrations, molar ratios of alcohol, reaction times and temperatures, as well as provision of ultrasound and microwaves), catalysts (KOH, NaOH and NaOCH3) and raw materials (refined rapeseed oil, ethanol and methanol). We have clarified the areas of experimental conditions in which the obtained linear equations, which help adequately represent ROA preparation process, are effective. The characterization of principal differences between KOH, NaOH un NaOCH3 and their influence on the ROA preparation process has been developed. The influence of ultrasound and microwaves on the methanolysis process of rapeseed oil produced in Latvia has been studied and the results have been compared to studies performed using convection heating. The ROA preparation process has been optimized, thus achieving high ROA content and process yield. Literature review summarizes information covering the time period from 1946 to 2011. The doctoral thesis are written in Latvian, consist of 132 pages. The thesis contain 40 figures, 12 tables and use 357 sources of literature.
Atsauce Māliņš, Kristaps. Rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 132 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 13235