Polivinilspirta krio-hidrogēlu sistēmas biomateriālu izstrādei
2013
Jolanta Staško

Aizstāvēšana
13.03.2013. 15:00, MLĶF, Āzenes iela 14, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Mārtiņš Kalniņš

Recenzenti
Galija Šuļga, Skaidrīte Reihmane, Linda Krāģe

Promocijas darbā pētīts polivinilspirta gēlu kriogēnās sintēzes process, kā arī iegūto gēlu struktūras raksturlielumu un atsevišķu īpašību rādītāju kopsakars nelielu gēla sķērssaistīšanās blīvuma vērtību apgabalā. Pētījuma praktiskais mērķis ir iegūt polimērmateriālu ar lielu ūdens sorbcijas spēju un stiprības-deformācijas īpašību kompleksu, kas izmantojams medikamentozu pārsēju izstrādei. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par polimēru pielietojumu jomām medicīnā. Aplūkoti polimēru gēlu un hidrogēlu struktūru un īpašības raksturojošie parametri, analizēta gēlu loma medicīnas materiālu, sevišķi pārsēju izveides sfērā. Raksturots polivinilspirts (PVS), kā potenciāls polimērmateriāls, kas hidrogēla formā būtu izmantojams medikamentozos pārsējos. No iespējamām PVS hidrogēlu sintēzes metodēm pamatota kriogēnā šķērssaistīšanas izvēle. Formulēti pētījuma mērķis un veicamie uzdevumi. Darba metodiskajā daļā aprakstīti gēlu iegūšanas procesa gaita un kriogēnā procesa laika-temperatūras režīma raksturlielumi. Detalizēti raksturotas izmantotās pētīšanas metodes un nosakāmie parametri: sorbcijas un ekstrakcijas metodes gēla satura un gēla sorbcijas spējas noteikšanai, metodes uzbriedušu gēlu stiprības-deformācijas rādītāju noteikšanai, gēla struktūras un notiekošo procesu DSC un TG pētīšanas tehnika, gēla morfoloģijas SEM pētījumu tehnika, gēla sorbcijas – desorbcijas kinētikas pētījumu metodika, gēlu stabilitātes novērtēšanas tehnika, mikrobioloģisko, citotoksicitātes un šunu proliferācijas petījumu tehnika. Darba eksperimentālajā daļā aprakstīta izstrādātā PVS polivinilspirta hidrogēlu kriogēnas sintēzes tehnoloģija. Pamatots krioprocesa temperatūras-laika režīms, izmantojamā polimēra molekulmasas un šķīdumu koncentrācijas diapazons, kas nodrošina gēlu veidošanos ar salīdzinoši nelielu sķērssaistīšanās pakāpi. Noskaidrots, ka PVS kriohidrogēlu morfoloģija atbilst kompozītam, kas sastāv no ūdenī uzbrieduša PVS gēla un ūdens ieslēgumiem ar sarežģītu poru hierarhiju. Novērtēta PVS kriogēlu termiskā izturība un ilgizturība ūdens vidē, kā arī stabilitāte secīgos sorbcijas-desorbcijas ciklos. Konstatēts, ka kriogēlu stiprības-deformācijas raksturlielumus pilnībā nosaka gēla sķērssaistīšanās pakāpe. Izvērtēta sintezēto gēlu citotoksicitāte un proliferācija in vitro. Noskaidrota mikroorganismu kolonizācija un adhēzijas spēja uz gēlu virsmas. Aprakstīta izstrādāta PVS krio-hidrogēlu pārsēja izgatavošanas tehnoloģija. Izgatavoti un testēti pārsēju prototipi ar porainu un blīvu nesējslāni. Izstrādāts pārsēja rūpnieciska mēroga izgatavošanas tehnoloģiskās shēmas variants. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 130 lpp.. Darbs satur 83 attēlus, 25 tabulas. Literatūras sarakstā izmantoti 100 informācijas avoti.


Atslēgas vārdi
polivinilspirts, krio-hidrogēli, pārsēji

Staško, Jolanta. Polivinilspirta krio-hidrogēlu sistēmas biomateriālu izstrādei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 130 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196