Telpiskās vides projektēšana bioklimatisko faktoru kontekstā
2013
Edgars Bondars

Aizstāvēšana
15.07.2013. 11:00, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Āzenes iela 18, 115. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Sandra Treija

Recenzenti
Jānis Zilgalvis, Juris Biršs, Gintaras Stauskis

Promocijas darbā pētītas bioklimatisko faktoru izmantošanas iespējas telpiskās vides projektēšanas procesā Latvijā. Bioklimatiskās stratēģijas izmantošana projektēšanā ir svarīga cilvēka fizioloģiskajam komfortam labvēlīga mikroklimata nodrošināšanai, maksimāli izmantojot arhitektoniski telpiskos elementus. Pētījuma pirmajā daļā analizēta telpiskās projektēšanas vēsturiskā attīstība, koncentrējoties uz dabas un klimatisko faktoru mainīgo vietu telpiskās vides projektēšanas prioritātēs. Salīdzinātas kontrastējošās pamatnostādnes lokālo dabas un klimata apstākļu ievērtēšanā reģionālajā tautas celtniecībā un globālajā modernisma arhitektūrā. Detalizētāk aplūkota ekoloģiskās domas attīstība arhitektūrā no 20. gadsimta vidus līdz mūsdienām, kā arī definētas galvenās ievirzes dažādu ekoloģiski projektētu ēku arhitektoniski estētiskajās izpausmēs. Pētījuma otrajā daļā salīdzinātas teorētiski metodoloģiskās pamatnostādnes bioklimatisko faktoru ievērtēšanai projektēšanas procesā. Veikta projektēšanas procesa teorētiski vispārināta analīze, aplūkojot procesu kā dažādu algoritmu kopu. Sniegts koncentrēts ieskats bioklimatiskās teorijas pirmsākumos 20. gadsimta vidū kā arī apkopotas un salīdzinātas galvenās ievirzes vides ilgtspējas aspektu integrēšanā datorizētajā projektēšanā 21. gadsimta sākumā. Trešajā daļā analizēta klimata faktoru ietekme telpiskās vides veidošanā Latvijā. Veikti teorētiski aprēķini, lai konstatētu klimatisko faktoru ietekmes lomu telpiskās vides projektēšanas procesā. Pamatojoties uz prakses piemēru analīzi, arhitektu aptaujām un intervijām, konstatētas galvenās tendences Latvijā vides un klimata faktoru ievērtēšanā projektēšanas procesā. Pamatojoties uz apkopoto teorētisko atziņu, praktisko piemēru un aptaujas datu analīzes rezultātiem, definēti potenciālie darbības virzieni bioklimatiskās stratēģijas izmantošanas veicināšanai telpiskās vides projektēšanā Latvijā. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 9 nodaļas, secinājumus, 6 pielikumus, literatūras sarakstu, 59 zīmējumus un ilustrācijas, kopā 155 lappuses. Literatūras sarakstā ir 130 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
bioclimatic design, design process, bioclimatic architecture

Bondars, Edgars. Telpiskās vides projektēšana bioklimatisko faktoru kontekstā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 155 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196