Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human Induced Loads

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 07.02.2014 14:15, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, sēžu zālē
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human Induced Loads
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Līga Gaile
Atslēgas vārdi LIGHT-WEIGHT LATTICE TOWERS, HUMAN INDUCED DYNAMIC LOADS, DYNAMIC RESPONSE, VIBRATION
Anotācija Mūsdienās konstruktīvo būves risinājumu bieži vien nosaka ekspluatējamības (lietojamības) kritēriju izpilde. Vispārzināms, ka cilvēku aktivitāte (iešana, lēkšana, skriešana, vandālisms) var izraisīt gājēju tiltu, lokanu kāpņu, tribīņu un salīdzinoši vieglu pārsegumu manāmas svārstības. Arī režģoti skatu torņi ir pret gājēju slodzi jūtīga būve, kas iepriekš cilvēku – konstrukcijas dinamiskās mijiedarbības kontekstā nav pētīta. Tradicionāli šādām torņveida konstrukcijām dinamiskie aprēķini tiek veikti tikai, lai novērtētu vēja radīto iespaidu uz torņu svārstību amplitūdām vai izliecēm, jo šobrīd būvnormatīvos nav pieejami norādījumi vai rekomendācijas projektēšanai, kas attiecas uz lokanu torņu dinamiskās uzvedības paredzēšanu cilvēku radīto dinamisko iedarbju rezultātā. Promocijas darbs sastāv no trim galvenām daļām: literatūras apskata, uz kura pamata noformulēts promocijas darba mērķis un uzdevumi tā īstenošanai (1. Nodaļa); nodaļa, kas saistīta ar cilvēka pārvietošanās rezultātā radītu laikā mainīgu slodžu eksperimentālu noteikšanu un to aproksimāciju (2. Nodaļa); nodaļa, kas saistīta ar šo laikā mainīgo spēku pielikšanu režģotām skatu torņu konstrukcijām un to iespaida noteikšanu uz torņu svārstību amplitūdu (3. Nodaļa). Darba izstrādes laikā veikti vairāki eksperimentāli pētījumi, kas var tikt iedalīti divās grupās: 1) nepārtrauktas gājēju slodzes izmaiņas laikā noteikšana (continuous walking force history); 2) 19 skatu torņu dinamisko parametru noteikšana un svārstību rakstura pētīšana gājēju slodzes iespaidā, kā arī reālo torņa svārstību amplitūdu subjektīva novērtēšana. Teorētiskā daļā tiek analizēti parametri, kas ietekmē gājēju izraisītās torņu svārstību amplitūdas, dažādo laikā mainīgās slodzes komponenšu (harmoniku) ietekmi uz kopējām torņa svārstību amplitūdām, kā arī torņa svārstību amplitūdu atrašana no cilvēku grupas, kas pārvietojas pa torņa augstumu. Rezultātā tiek piedāvāta aprēķinu metodoloģija vieglas režģotas konstrukcijas torņu maksimālās svārstību amplitūdas noteikšanai apmeklētāju pārvietošanās iespaidā. Tā sevī ietver ieteikumus kādām konstrukcijām būtu jāņem vērā cilvēka radītās dinamiskās iedarbes, pieliktās slodzes un to novietojums, par aprēķinos izmantojamajiem parametriem, analītisku risinājumu sākotnējo projekta aprēķinu veikšanai, kā arī svārstību ierobežošanas kritērijus apmeklētāju labsajūtas uzlabošanai. Rezultātu atbilstība eksperimentāli izmērītiem svārstību paātrinājumiem apliecina piedāvātās aprēķinu metodikas pamatotību. Darbs satur 135 lappuses, 82 attēlus, 28 tabulas un literatūras sarakstu ar 136 nosaukumiem. Promocijas darbs uzrakstīts angļu valodā.
Atsauce Gaile, Līga. Dynamic Response of Light-Weight Lattice Towers to Human Induced Loads. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 135 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 17814