Kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes
2014
Arita Dubņika

Aizstāvēšana
17.09.2014. 15:00, MLĶF, konferenču zāle (272. telpa), P.Valdena ielā 3.

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dagnija Loča

Recenzenti
Visvaldis Švinka, Peteris Apse, Aldo Boccaccini

Promocijas darbā izstrādāta metode sudrabu saturoša hidroksilapatīta iegūšanai, izmantojot dažādus reaģentus. Iegūtajiem materiāliem noteiktas un salīdzinātas fizikālās un ķīmiskās īpašības, un no tiem sagatavotas porainas un blīvas keramiskās pamatnes. Keramiskām sudrabu saturoša hidroksilapatīta pamatnēm noteiktas mehāniskās īpašības, fāžu sastāvs, kā arī sudraba jonu izdalīšanās kinētika viena gada ietvaros. Pētīta pamatņu antibakteriālā iedarbība atkarībā no pamatnes iegūšanas tehnoloģijas, sudraba satura un augsttemperatūras apstrādes. Pamatnes modificētas ar nātrija algināta un/vai hitosāna pārklājumiem un farmaceitiski aktīvajām vielām – lidokaīna hidrohlorīdu vai deksametazona nātrija fosfātu, kontrolētu zāļu piegādes sistēmu izveidei. Pētīta polimēra pārklājuma un pamatnes iegūšanas tehnoloģijas ietekme uz medikamentu izdalīšanās kinētiku. Variējot polimēra pārklājumu veidus, medikamenta ievadīšanas un pamatnes sagatavošanas tehnoloģijas, iegūtas kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas, no kurām medikamenti izdalās 3 līdz 14 dienu periodā. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1964. – 2014. gadam t.sk. par hidroksilapatītu un aizvietotajiem hidroksilapatītiem, to sastāvu un īpašībām, lidokaīna hidrohlorīdu un deksametazona nātrija fosfātu, kā arī zāļu piegādes sistēmām, to īpašībām un izveidi uz poraina hidroksilapatīta bāzes. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti izmantotie materiāli un aprīkojums, noskaidrotas sakarības starp sudraba saturošā hidroksilapatīta pamatņu iegūšanas metodēm un to īpašībām. Izstrādāta sudrabu saturošā hidroksilapatīta iegūšanas tehnoloģijas shēma. Sagatavotas kontrolētas zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes un izvērtētas to īpašības. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 157 lpp. Darbs satur 74 attēlus, 21 tabulu, 2 pielikumus un tajā izmantoti 175 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
SILVER DOPED HYDROXYAPATITE, DRUG DELIVERY SYSTEMS, LIDOCAINE, DEXAMETHASONE, POROUS CERAMICS

Dubņika, Arita. Kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 157 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196