Biznesa procesu izpildes personalizēšana uzņēmumu lietotnēs
2014
Inese Šūpulniece

Aizstāvēšana
06.10.2014. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Meža ielā 1, 3. korpusā, 202. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Jānis Grabis

Recenzenti
Uldis Sukovskis, Māris Vītiņš, Gustaf Juell-Skielse

Uzņēmuma lietotnes tiek izmantotas uzņēmuma ikdienas darbību veikšanai un lēmumu pieņemšanai, kas tiek realizēti biznesa procesu veidā. Tās ir sarežģītas, jo integrē uzņēmuma datus un procesus, un to lietojamībai netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Savukārt lietojamības problēmas samazina biznesa procesu izpildes efektivitāti. Promocijas darba mērķis ir uzlabot uzņēmuma lietotnes lietojamību, izmantojot procesu orientāciju, adaptāciju un personalizēšanu. Uzņēmuma lietotnes kontekstā procesu adaptācija, personalizēšana, alternatīvu ģenerēšana un lietotāju individuālās īpatnības ir maz pētītas, tāpēc darbā ir apskatīta lietotājam adaptīvas lietotnes būtība un novērtēts biznesa procesu personalizēšanas potenciāls. Lai aprakstītu lietotājam adaptīvu lietotni, darbā ir izstrādāta pieeja lietotājam adaptīvu lietotņu modelēšanai. Tādas uzņēmumu lietotnes, kas izmanto biznesa procesu personalizēšanu, promocijas darbā tiek sauktas par lietotājam adaptīvām uzņēmumu lietotnēm. Darbā ir definēta un aprakstīta lietotājam adaptīvas uzņēmuma lietotnes būtība. To veido 5 moduļi, ko var pievienot uzņēmuma lietotnei, lai to pārveidotu par lietotājam adaptīvu uzņēmuma lietotni. Viens šāds modulis ir „Adaptīvs navigācijas palīgs” (ANP). Darbā ir izstrādāts šī moduļa adaptācijas algoritms, kas nodrošina biznesa procesu personalizēšanu un biznesa likumu ievērošanu. Minētā komponente ir pievienota reālas uzņēmuma lietotnes prototipam. Kā arī ir veikta uzņēmuma lietotnes novērtēšana ar un bez adaptīva navigācijas palīga. Pētījuma zinātnisko ieguldījumu veido: 1. Lietotājam adaptīvas lietotnes konceptuālā modeļa izsrāde, kas ļauj izprast šādas adaptācijas mērķi un būtību. 2. Lietotājam adaptīvas lietotnes modelēšanas pieejas izstrāde, kas nodrošina adaptācijai specifisko objektu un procesu modelēšanu. 3. Lietotājam adaptīvas uzņēmuma lietotnes koncepcijas izstrāde, kas apraksta uzņēmuma lietotnei pievienojamas adaptīvās komponentes ar mērķi uzlabot tās lietojamību. 4. Biznesa procesu personalizēšanas potenciāla novērtējums. 5. Adaptācijas algoritma izstrāde, kas nodrošina personalizētu navigācijas palīdzību un tā novērtējums. Promocijas darbs satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, 8 pielikumus, literatūras sarakstu (189 nosaukumi), 47 attēlus un 18 tabulas, kopā 132 lappuses.


Atslēgas vārdi
enterprise application, usability, user adaptive application

Šūpulniece, Inese. Biznesa procesu izpildes personalizēšana uzņēmumu lietotnēs. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 132 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196