Juras smilšu pētījumi atradnē "Zīles"
2014
Janīna Sētiņa, Inna Juhņeviča, Ieva Ose

Pētītas Kurzemes juras perioda atradnes „Zīles” smiltis. Ķīmiskā analīzē konstatēts, ka visā pētītā dziļumā smiltīm ir augsts SiO2 saturs – 96.32....98.21% un neliels Fe2O3 saturs līdz 0.33%, kas atbilst kvarca smilšu prasībām. Smilšu granulometriskā izpēte parādīja, ka atradni var attiecināt pie vidējās un smalkās frakcijas smilšu atradnēm, frakcija 0.250 – 0.125 mm no 84.40 līdz 91.20%. Konstatēts, ka analoģiski kā citām Kurzemes reģiona juras perioda smiltīm, vienīgā kristāliskā fāze ir kvarcs, citi kristāliskie piemaisījumi rentgenogrāfiski nav konstatēti. Furjē infrasarkanos spektros paraugiem novēro kvarca kristālam raksturīgās spektrālās svārstības, virsmas piemaisījumi neiespaido kvarca struktūru. Juras perioda atradnes „Zīles” veiktā sākuma izpēte parādīja, ka ķīmiskā un granulometriskā sastāva dēļ atradnes kvarca smiltis ir industriāli izmantojamas un tādēļ ir nepieciešama smilšu struktūras un īpašību detalizētāka izpēte.


Atslēgas vārdi
sand, deposit, granulometric fraction, microphotographs of sand,

Sētiņa, J., Juhņeviča, I., Ose, I. Juras smilšu pētījumi atradnē "Zīles". No: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkcijas. V.Segliņš red. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 6.-14.lpp. ISBN 978-9934-10552-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196