Elastomēra / nanografīta kompozītu sensorelementu sistēmu pjezorezistīvās īpašības
2015
Artis Linarts

Aizstāvēšana
09.09.2015. 15:00, Latvija, Rīga, Paula Valdena 3, 271. kabinets

Zinātniskais vadītājs
Māris Knite

Recenzenti
Juris Blūms, Anatolijs Šarakovskis, Oļesja Starkova

Promocijas darba pētījums veltīts pjezorezistīvu poliizoprēna nanografīta kompozītu fizikālo īpašību izpētei un viscaur superelastīgu spiediena sensoru sistēmu izstrādei. Darbā salīdzināta dažādu oglekļa alotropisko veidu un koncentrāciju ietekme uz kompozītu pjezorezistīvo jutību. Noteikta ultraskaņas apstrādes ietekme uz termiski eksfoliēta grafīta daļiņu ģeometriskajiem izmēriem un izgatavotiem kompozītu sastāviem noteikta pildvielas ģeometrisko izmēru ietekme uz pjezorezistīvo efektu. Noteikti pjezorezistīvie efekti pie dažādām apkārtējās vides temperatūrām, kā arī noteikta elektriskās pretestības atkarība no temperatūras dažādu oglekļa alotropisko veidu poliizoprēna kompozītiem. Iegūtie rezultāti kvantitatīvi analizēti ar literatūrā pieejamiem matemātiskiem modeļiem, kā arī izstrādāts jauns matemātisks modelis, kas apraksta kompozītu elektriskās pretestības pieaugumu palielinoties temperatūrai, balstoties uz tuneļstrāvu samazināšanos un elektrovadošo kanālu trūkšanu matricas termiskās izplešanās rezultātā. Izgatavotas dažādu ģeometrisko izmēru viscaur superelatīgu spiediena spiediena sensoru sistēmas, kuros kā izejmateriāls izmantots AS „Baltijas Gumijas Fabrika” izgatavotie poliizoprēna nanooglekļa kompozīti. Kompozīta sastāvam, kas izmantots spiedienu sensoru sistēmās kā jutīgais elements noteikta slogošanas frekvences ietekme uz pjezorezistīvo jutību.


Atslēgas vārdi
Piezorezistīvais efekts; Nanostrukturēti kompozīti; Polizoprēns; Gumijas sensors

Linarts, Artis. Elastomēra / nanografīta kompozītu sensorelementu sistēmu pjezorezistīvās īpašības. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 111 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196