Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 24.09.2015 16:30, Āzenes iela 12, 238. telpa , Rīga, Latvija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās
Nosaukums angļu valodā Investigation of Parametric and Hybrid Amplifier Applications in WDM Transmission Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Sergejs Olonkins
Atslēgas vārdi viļņgarumdāles blīvēšanas sakaru sistēmas, optisko signālu pastiprināšana, kombinētie optiskie pastiprinātāji, parametriskie optiskie pastiprinātāji, signāla apstrāde optiskajā apgābalā
Anotācija Visu laiku pieaugošais pārraidāmās informācijas apjoms izraisa nepieciešamību palielināt kanālu skaitu viļņgarumdales blīvētajās sakaru sistēmās un līdz ar to paplašinās pārraidē izmantoto viļņa garumu diapazons. Pieaugot kanālu skaitam palielinās arī daudzkanālu optiskā signāla sadalīšanas procesa ienestais vājinājums, it sevišķi optiskās jaudas sadalītāju pielietošanas gadījumā. Līdz ar to, ir nepieciešami risinājumi arvien lielāka uzkrātā signāla vājinājuma kompensēšanai arvien platākā viļņa garumu diapazonā. Tas var tikt sasniegts, savienojot dažādu tipu pastiprinātājus. Šādā veidā ir iespējams apvienot to pozitīvas īpašības un daļēji kompensēt to trūkumus, paplašinot pastiprinājuma spektru un palielinot sasniedzamo pastiprinājumu. Pēdējo gadu laikā optisko elementu izstrādes progresā ir novērojama tādu komponenšu izpētes attīstība, kas spēj nodrošināt signālu apstrādi optiskajā apgabalā. Parametriskie pastiprinātāji ir viens no šādiem elementiem, jo, papildus optisko signālu pastiprināšanai plašā viļņa garuma diapazonā, parametriskie pastiprinātāji var tikt izmantoti signāla apstrādei optiskajā apgabalā. Promocijas darbā veikts pētījums par kombinēto pastiprināšanas risinājumu veidošanu, kā arī par parametrisko pastiprinātāju tukšgaitas komponenšu ģenerēšanas īpašības un pastiprinājuma polarizācijas atkarības pielietošanu optisko signālu apstrādē. Rezultātā promocijas darbā atspoguļoti pabeigtu pētījumu rezultāti, kas ļauj novērtēt kombinēto pastiprinātāju spēju uzlabot esošo diskrēto pastiprinātāju veiktspēju, kā arī demonstrē, ka parametriskie pastiprinātāji var tikt veiksmīgi pielietoti signālu apstrādē nesējsignālu skaita palielināšanai un optiskā starojuma ar noteiktu polarizācijas stāvokli izdalīšanai no divu ortogonāli polarizētu optisko starojumu plūsmas.
Anotācija angļu valodā Due to the all-time growing demand on higher network capacity it is required to increase the number of channels, and, therefore, to expand the bandwidth used for transmission in optical networks with wavelength division multiplexing. Together with increasing the number of channels, the optical attenuation, caused by division on the optical flow, becomes higher, especially in systems where optical splitters are used. Therefore, there is a need to compensate higher amount of optical attenuation over larger wavelength bandwidth. This can be achieved by using different types of optical amplifiers together, in such a way combining their benefits and partially compensating their drawbacks. During the last decade the advance in materials have resulted in devices capable of signal processing in the optical domain. Parametric amplifiers are a good example of such devices as, additionally to broadband signal amplification, this type of amplifiers can be used for all-optical signal processing. This Doctoral thesis covers the accomplished studies on implementation of hybrid optical amplifiers, as well as on the usage of parametric amplifier generated idler spectral components and the usage of parametric gain polarization dependence for all-optical signal processing. Based on the results introduces in this thesis, it is possible to assess the ability of hybrid amplifiers to increase the performance of existing discrete optical amplifiers. The obtained results also show, that parametric amplifiers can be successfully used in all-optical signal processing for increasing the number of carrier signals in WDM transmission systems and for emphasizing an optical component with a certain state of polarization from a combination of two orthogonally polarized optical components.
Atsauce Olonkins, Sergejs. Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 147 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20670