Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jauna ekstrakcijas metode augsta betulīna satura ekstraktvielu iegūšanai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 14.10.2015 15:00, Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jauna ekstrakcijas metode augsta betulīna satura ekstraktvielu iegūšanai
Nosaukums angļu valodā Novel Extraction Method for Obtaining of Extractives with a High Content of Betulin
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Aigars Pāže
Atslēgas vārdi Bērza miza, tāss, ekstrakcija, triterpenoīdi, betulīns
Anotācija Uzlabojot iepriekš zināmas bērza tāss pārstrādes tehnoloģijas, izstrādāta jauna metode un patentēta pilotiekārta ķīmiska savienojuma - betulīna izdalīšanai ar augstu iznākumu un tīrību vienkāršā, efektīvā ekstrakcijas procesā, kuru varētu mērogot uz liela apjoma rūpniecisko ražošanu Latvijā. Tādā veidā ir radīta iespēja būtiski uzlabot bērza koka izmantošanas efektivitāti un Latvijā svarīgās finierrūpniecības nozares produkcijas kopējo pievienoto vērtību. Intensīvās masas apmaiņas ekstrakcijas pilotiekārta ir speciāli pielāgota, lai izdalītu augstas tīrības (90,1%) betulīnu no nepolāro ogļūdeņražu šķīduma, kas procesa gaitā izgulsnējas iekārtai pievienotajā starpkristalizātorā. Izmantojot vairākus efektīvus ekstrakcijas intensifikācijas un bērza tāss apstrādes paņēmienus, izstrādāts optimāls režīms, lai no rūpnieciskās tāss granulu frakcijas ar izmēru 0,4-2,0 mm varētu izolēt gandrīz maksimālo betulīna daudzumu (22,9% no a.s. tāss masas). Un tālāk, pielietojot vienkāršas betulīna atdalīšanas un pārkristalizācijas operācijas, iegūts analītiski tīrs (>96,6%) betulīns un lupeola koncentrāts, kuru var izmantot individuāla savienojuma izdalīšanai. Pētījumu procesā radīta jauna bērza tāss kvalitātes kontroles metode, ar kuru operatīvi var noteikt lūksnes piemaisījuma saturu pēc parauga sadegšanas siltuma. Apspriesti racionāli betulīna un bērza mizas pārstrādes atlikumu izmantošanas varianti, kā arī piedāvāts betulīna un lupeola rūpnieciskās ražošanas tehnoloģiskais priekšlikums.
Anotācija angļu valodā Improving previously known birch outer bark processing technologies, a novel method was developed and extraction unit was patented for obtaining of the chemical compound - betulin with high yield and purity in a simple and effective extraction process, which could be scaled up to industrial production in Latvia. Hereby it is possible to improve significantly the level of processing efficiency of birch wood as well as total added value obtained from veneer industry, which takes an important part in Latvia’s industry market. Intensive mass exchange extraction unit has been specially adapted for the isolation of betulin with high purity (90.1%) from non-polar hydrocarbon solution, which precipitate during the extraction process in attached intermediate crystalliser. Using several effective intensification extraction and birch bark processing methods an optimal regime was developed. Thereby, from pellet fraction of industrial bark with a particle size from 0.4 to 2.0 mm can be isolated almost the maximum amount of betulin (22.9 wt.% from oven dry outer birch bark). And further, after using simple separation and recrystallisation operations of betulin, analytically pure (>96.6%) betulin and lupeol concentrate was obtained, which can be used for isolation of individual compounds. In the research process a novel birch outer bark quality control method was created, by which it is possible operatively determine the content of admixtures of the inner birch bark by using the heat of combustion. Options of rational applications of betulin and birch bark processing residues, as well as offers of the technological proposal for industrial production of betulin and lupeol were discussed.
Atsauce Pāže, Aigars. Jauna ekstrakcijas metode augsta betulīna satura ekstraktvielu iegūšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 166 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20782