Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pharmaceutical Cocrystals and Salts: In Silico Prediction

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 15.10.2015 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Pharmaceutical Cocrystals and Salts: In Silico Prediction, Crystal Engineering Application and Physicochemical Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Dmitrijs Stepanovs
Atslēgas vārdi Supramolekulārā ķīmija, kristālķīmija un kristālinženierija, farmaceitiskie kokristāli, farmaceitiskie molekulārie sāļi, pentoksifilīns, diltiazems, sildenafīls, propranolols, monokristālu rentgenstruktūranalīze, pulvera rentgendifrakcija, fizikālķīmiskās īpašības.
Anotācija Zāļu izstrādē piemērotas aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) cietvielas formas izvēlei ir svarīga loma. AFV cietvielu formas atšķiras pēc fizikālķīmiskajām īpašībām, ko nosaka katras formas strukturālie parametri. Farmaceitiskie kokristāli, kā arī farmaceitiskie molekulārie sāļi saista kristālu inženieru interesi, jo tie ļauj palielināt kristālisko formu skaitu, kurās iespējams kristalizēt konkrēto AFV. Gan kokristāli, gan molekulārie sāļi daudzos gadījumos uzlabo AFV fizikālķīmiskās īpašības un netieši ietekmē arī biopieejamību. Literatūras apskatā (1. NODAĻA) ir aprakstīti farmaceitisko kokristālu un sāļu kristālinženierijas pamati no to dizaina, veidošanās prognozēšanas, sintēzes un fizikālķīmisko īpašību (šķīdība, stabilitāte un biopieejamība) viedokļa. 2. NODAĻA ir veltīta pentoksifilīna kokristāliem, kuru fizikālķīmiskās īpašības atšķiras salīdzinot ar AFV. Lai iegūtu jaunas pentoksifilīna kristāliskās formas un pētītu kokristalizācijas dzinējspēkus, veikts eksperimentālais un in silico skrīnings, kā koformērus izmantojot farmaceitiski atļautas karbonskābes. Lai novērtētu kokristālu hipotētisko stabilitāti, aprēķināta to brīvā kristāliskā režģa enerģija. Tādā veidā iegūti seši kokristāli, kas raksturoti ar fizikālām metodēm. Eksperimentālā un in silico skrīninga rezultāti pilnībā sakrīt. Ir atrasta laba korelācija starp pentoksifilīna kokristālu un attiecīgo koformēru kušanas temperatūru. Ir novērota ievērojama pentoksifilīna kokristālu šķīdības samazināšanās salīdzinājumā ar pašu pentoksifilīnu. 3. NODAĻĀ aprakstīta diltiazema, sildenafīla un propranolola molekulāro sāļu izstrāde. To fizikālķīmiskās īpašības atšķiras no tām, kādas piemīt AFV. Iegūti un raksturoti trīs jauni diltiazema, viens sildenafīla un seši propranolola molekulārie sāļi. Šajā nodaļā izmantota kristālinženierija, lai iegūtu AFV kristāliskās formas ar vēlamo šķīdību; diskutēts molekulāro sāļu dizains, izstrāde un to īpašības. Atslēgas vārdi: Supramolekulārā ķīmija, kristālķīmija un kristālinženierija, farmaceitiskie kokristāli, farmaceitiskie molekulārie sāļi, pentoksifilīns, diltiazems, sildenafīls, propranolols, monokristālu rentgenstruktūranalīze, pulvera rentgendifrakcija, fizikālķīmiskās īpašības.
Atsauce Stepanovs, Dmitrijs. Pharmaceutical Cocrystals and Salts: In Silico Prediction, Crystal Engineering Application and Physicochemical Properties. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 97 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20798