Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām
2015
Ieva Zaķe-Tiļuga

Aizstāvēšana
02.12.2015. 15:00, Paula Valdena iela 3/7, Rīga, LV-1048, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Ruta Švinka, Visvaldis Švinka

Recenzenti
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Andris Actiņš, Nahum Travitzky

Promocijas darbā “Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām” pētīta ķīmiskā sastāva un dispersitātes ziņā atšķirīgu mullītu veidojošu piedevu ietekme uz augsti porainas (šķietamā porainība >50%) Al2O3 keramikas mehāniskajām, termiskajām un keramiskajām īpašībām. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām (Literatūras apskats, Metodika un Eksperimentālā daļa). Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1924. gada līdz 2015. gadam par galvenajām porainas keramikas izmantošanas iespējām, porainas keramikas iegūšanas metodēm, plašāk izmantotajiem Al2O3 kompozītmateriāliem un Al2O3 keramikas mehānisko un termisko īpašību uzlabošanas iespējām. Otrajā nodaļā aprakstīti materiāli un metodes, kas izmantoti promocijas darba mērķi sasniegšanai. Darba eksperimentālajā daļā pētītas mullītu veidojošu piedevu (mikroizmēra SiO2 un SiC, kā arī SiC, Si3N4 un Si3N4 Al2O3 Y2O3 nanopulveru) ietekme uz porainas Al2O3 keramikas mehānisko izturību, termiskā trieciena izturību, siltumvadītspēju un tās atkarību no temperatūras. Darbā skaidrota arī saistība starp pētīto materiālu mikrostruktūru un iepriekš minētajām īpašībām. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 149. lpp. Darbs satur 59 attēlus, 9 tabulas, 27 vienādojumus, 5 pielikumus un tajā izmantoti 245 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Poraina keramika, alumīnija oksīds, mullīts, mehāniskās īpašības, siltumvadītspēja

Zaķe-Tiļuga, Ieva. Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 149 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196