Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei
2016
Kaspars Mālnieks

Aizstāvēšana
01.06.2016. 15:00, Rīgas Tehniskā universitāte, Paula Valdena 3/7, 272. kab.

Zinātniskais vadītājs
Gundars Mežinskis

Recenzenti
Jānis Grabis, Jānis Kalnačs, Jānis Kleperis

Promocijas darba nosaukums ir EMALJU MODIFIKĀCIJA AR SOLA-GELA PĀRKLĀJUMIEM SILTUMTEHNISKO MATERIĀLU IZSTRĀDEI. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, literatūras apskatu, metodiku, eksperimentālo daļu ( I. Sola-gela sastāvu apraksts, II Sola-gela raksturlielumi, III Kserogelu izpēte, IV Emalju sastāvu apraksts, V Emalju virsmas struktūras analīze, VI Emaljas ar sola-gela pārklājumiem, VII Termiskā izturība), secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu, aizstāvāmās tēzes, 149 attēlus, 18 tabulas, kopā 153 lappuses, 147 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Sol-gels, Emalja, TiO2-SiO2, Gaismas atstarošana, Fotokatalītiskā aktivitāte

Mālnieks, Kaspars. Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 153 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196