Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem
2016
Andra Jākobsone

Aizstāvēšana
07.12.2016. 14:30, Kronvalda bulvārī 1, 102. telpā.

Zinātniskais vadītājs
Sarma Cakula

Recenzenti
Māris Vītiņš, Pēteris Grabusts, Jan Skrbek

Pārlieku pasīvas sadarbības dēļ starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem sabiedrība joprojām ir pieeju un metožu, jaunu informācijas sistēmu un tehnoloģiju, kas sekmētu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju izaugsmi, meklējumos. Problēmas risināšanai tiek pētīti, inovācijās ietverti un uz individuālu pieeju orientēti, tehnoloģiskie risinājumi un jauni zināšanu līdzdales modeļi, lai panāktu ilgtspējīgu trīspusējās sadarbības procesu. Pētījuma mērķis ir teorētiski pamatot un izstrādāt zināšanu līdzdales imitācijas modeli ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mērķis ietver inovatīvas metodes un uz web risinājumu balstītu automatizētu sadarbības sistēmu. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir apzināt potenciālo praktikantu/strādājošo indivīdu, izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvju vajadzības un vēlmes, kā arī ekspertu viedokli par šī brīža situāciju un iespējamajiem uzlabojumiem ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai. Promocijas darbā sasniegtie rezultāti liecina, ka izmantotajām informācijas tehnoloģijām ir būtiska nozīme zināšanu līdzdales un sadarbību veicināšanas aktivitātēs. Promocijas darba rezultāti sniedz iespējas turpmākajiem, ar zināšanu līdzdali, sadarbības veicināšanu un atbalsta tehnoloģiju izstrādi saistītajiem, pētījumiem.


Atslēgas vārdi
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas, zināšanu līdzdales modelis, ilgtspējīga sadarbība

Jākobsone, Andra. Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 155 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196