Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mālu īpašību izpēte izmantošanai kosmētisko produktu

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mālu īpašību izpēte izmantošanai kosmētisko produktu, biodegradablu kompozītmateriālu un jauna granulveida sorbenta iegūšanai
Nosaukums angļu valodā Investigation of Clay Properties for Application in Obtaining Cosmetic Products, Biodegradable Composite Materials and New Granular Sorbents
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Inga Jurgelāne
Olita Medne
Andrejs Šiškins
Agnese Stunda Zujeva
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi Latvijas māli, kosmētika, biodegradabli kompozītmateriāli, granulveida sorbenti
Anotācija Latvijā māli ir ļoti plaši izplatīts derīgais izraktenis, un to daudzums ir viens no lielākajiem Ziemeļeiropā. To izmantošana un pētījumi galvenokārt saistīti ar būvmateriālu un dažādu keramikas materiālu ražošanu. Lai paplašinātu Latvijas mālu izmantošanas iespējas, ir nepieciešams izpētīt to īpašības un piemērotību jaunu produktu ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību ražošanai. Līdz ar to šī projekta mērķis ir pētīt Latvijas illīta mālu īpašības un piemērotību izmantošanai kosmētisko produktu, biodegradablu kompozītmateriālu un jauna granulveida sorbenta izstrādē.
Anotācija angļu valodā Clays in Latvia is an abundant mineral resource and their deposits are one of the largest in North Europa. Their application and investigation is mostly connected with production of building and various ceramic materials. To expand the application of Latvian clays it is necessary to investigate their properties and possibility to develop new products with high added value. The aim of this project is to investigate properties of Latvian illite clays and possibility for application in development of cosmetic products, biodegradable composite materials and new granular sorbent.
Atsauce Jurgelāne, I., Medne, O., Šiškins, A., Stunda-Zujeva, A., Bērziņa-Cimdiņa, L. Mālu īpašību izpēte izmantošanai kosmētisko produktu, biodegradablu kompozītmateriālu un jauna granulveida sorbenta iegūšanai. No: Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 60.-69.lpp. ISBN 978-9934-556-07-4.
ID 23146