Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtējums
2017
Indra Niedrīte

Aizstāvēšana
18.01.2017. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Ķīpsalas ielā 6B, 250. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Namejs Zeltiņš

Recenzenti
Anatolijs Borodiņecs, Vilnis Krēsliņš, Kārlis Briņķis

Jebkuras valsts ekonomikas neatņemams pamatelements ir enerģētika, līdz ar to enerģētiskajam drošumam ir svarīga loma valsts drošuma grantēšanā. Dabasgāzes piegādes pārtraukumi skartu gan ražošanas, gan arī sadzīves sfēru, tāpēc arvien aktuālāks ir dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma līmeņa precīzs novērtējums. Promocija darba mērķis – izstrādāt dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtēšanas metodoloģiju. Enerģijas piegādes drošuma jēdziena izvērtējums pierāda vienotas jēdziena sapratnes un skaidrošanas pieejas neesamību, tādēļ promocijas darbā izstrādāta dabasgāzes piegādes drošuma definīcija. Veiktās analīzes rezultāti apliecina, ka dabasgāzes piegādes drošuma noteikšanai tiek izmantotas uz dažādiem principiem balstītas metodes un dažādi, pat savstarpēji nesaistīti rādītāji, kas liecina par vienotas metodoloģijas trūkumu. Atbilstoši promocijas darbā noteiktajam dabasgāzes piegādes drošuma jēdzienam, kā arī ierobežojumu teorijā izmantotajiem principiem, infrastruktūras standarts N-1 noteikts kā dabasgāzes apgādes sistēmas minimālā drošuma rādītājs. Pamatojoties uz promocijas darbā izstrādāto dabasgāzes plūsmu sadalījumu, kopējā Baltijas valstu dabasgāzes apgādes sistēmā, dabasgāzes piegādes pārtraukumu gadījumos, tiek secināts, ka infrastruktūras standartam N-1 ir būtiskas nepilnības. Līdz ar to noteiktas nepieciešamās izmaiņas infrastruktūras standarta N-1 aprēķina formulā. Promocijas darbā ir izstrādāta dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma minimālā līmeņa novērtēšanas metodoloģija, ar kuru tiek noteikta dabasgāzes apgādes infrastruktūras pietiekamība dabasgāzes piegādes traucējumu gadījumos, novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz lietotājiem. Metodoloģija ir elastīga, viegli pielāgojama un to var izmantot visās valstīs neatkarīgi no tās dabasgāzes apgādes sistēmas lieluma; to var izmantot arī citās enerģētikas nozarēs, piemēram, elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegādē. Izstrādātā un aprobētā dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma minimālā līmeņa novērtēšanas metodoloģija ļaus novērtēt dabasgāzes apgādes infrastruktūras pietiekamību dabasgāzes piegādes traucējumu gadījumos un nodrošinās ātru lēmumu pieņemšanu par alternatīviem dabasgāzes piegādes avotiem vai nepieciešamo sadarbību dabasgāzes plūsmu reorganizācijā, mazinot dabasgāzes piegādes pārtraukuma riskus. Promocijas darba rezultāti ziņoti 14 starptautiskās konferencēs un atspoguļoti astoņās publikācijās.


Atslēgas vārdi
Dabasgāzes apgādes sistēma, infrastruktūras standarts N-1, drošuma novērtējums

Niedrīte, Indra. Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtējums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 109 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196