Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Development Scenarios of District Heating Systems

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 18.01.2017 16:00, Ķīpsalas ielā 6B, 250. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Development Scenarios of District Heating Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Aleksandrs Zajacs
Atslēgas vārdi Centralizēta siltumapgāde, energoefektivitāte, renovācija, attīstības scenāriji, plānošanas rīks
Anotācija Promocijas darbā ir apkopoti kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi par centralizētās siltumapgādes sektora attīstības tendencēm un problēmām ar mērķi skaitliski novērtēt centralizēto siltumapgādes sistēmu iespējamos attīstības scenārijus. Energosistēmu optimizāciju iepriekš pētījuši zinātnieki: Borodiņecs A., Dzelzītis E., Klāvs G., Krēsliņš A., Aberg M., Christensen J. E., Laanearu J., Lund H. u. c. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodiku un plānošanas instrumentu centralizēto siltumapgādes sistēmu (CSA) visaptverošam novērtējumam dažādiem attīstības scenārijiem. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izpētīt esošās Eiropas Savienības enerģētikas politikas tendences un izaicinājumus; 2) izpētīt siltumapgādes sistēmu potenciālos attīstības scenārijus; 3) veikt pētījumus par siltumenerģijas patēriņa samazināšanos CSA sistēmu sadales tīklu un esošo mājokļu renovācijas rezultātā; 4) izstrādāt CSA sistēmu modelēšanas un novērtēšanas metodoloģiju; 5) balstoties uz metodoloģiju, izstrādāt dinamisko simulāciju rīku CSA sistēmu siltuma un masas pārneses procesu modelēšanai un CSA efektivitātes skaitliskai novērtēšanai; 6) veikt izstrādātā rīka validāciju, salīdzinot CSA sistēmas noteiktu parametru izmērītās un aprēķinātās vērtības; 7) veikt piedāvāto CSA sistēmas attīstības scenāriju simulācijas un izvēlēties visizdevīgāko, pamatojoties uz novērtēšanas kritēriju vērtībām. Zinātniskā novitāte. Balstoties uz piedāvāto metodoloģiju, tika izstrādāts modelis ar vairākiem integrētiem siltuma un masas pārneses procesiem ceturtās paaudzes CSA sistēmu modelēšanai un novērtēšanai mainīga siltumenerģijas patēriņa apstākļos. Praktiskā nozīme. Izstrādāto metodoloģiju un centralizētās siltumapgādes plānošanas rīku var praktiski izmantot pašvaldību un siltumenerģijas apgādes sistēmu operatoru plānošanas un attīstības nodaļās centralizēto siltumapgādes sistēmu novērtēšanai un efektivitātes paaugstināšanai. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 51 ilustrācija, kopā 108 lappuses. Literatūras sarakstā ir 103 nosaukumi. Par promocijas darba rezultātiem ziņots 10 starptautiskajās konferencēs, publicēti 11 zinātniskie raksti.
Atsauce Zajacs, Aleksandrs. Assessment of Development Scenarios of District Heating Systems. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 108 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 23708