Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos
2017
Andris Skrastiņš

Aizstāvēšana
16.03.2017. 16:30, ETF, Āzenes iela 12, aud. 2-38.

Zinātniskais vadītājs
Gunārs Lauks

Recenzenti
Ernests Pētersons, Guntis Bārzdiņš, Kaspars Sudars

Šis promocijas darbs ir veltīts, lai izstrādātu jaunu savienojumu piekļuves vadības metodi, kas spēj nodrošināt diferencētu apkalpošanas stratēģiju un būtu piemērota mūsdienu ātrgaitas tīkliem, kas apkalpo tūkstošiem jaunu savienojumu ik sekundi. Izstrādātā AggSessAC metode balstās uz lēmuma pieņemšanas procesa īslaicīgu aizturi (no µs līdz dažu ms diapazonā), lai uzkrātu jaunu plūsmu savienojuma inicializācijas paketes, tādā veidā iegūstot jaunu savienojumu pieprasījumu kopu turpmākai izvērtēšanai. Šāda piekļuves vadības metode darbojas pretstatā tradicionālai tīkla resursu piešķiršanas pieejai.. Pieprasījumu agregācija ļauj piekļuves vadībā ienest paralēlas apstrādes procesa virtualizāciju. Promocijas darbā tiek sniegta plaša mūsdienu Interneta trafika analīze, kas balstās uz šī promocijas darba autora un citu pētnieku gūtiem mērījumu rezultātiem. Visaptveroša mūsdienu interneta trafika analīze daudzos šķērsgriezumos – pakešu, plūsmu, protokolu – deva iespēju pamatot pētījuma virziena aktualitāti un kalpoja par pamatu jaunas piekļuves vadības paņēmiena izstrādei. Izstrādātā AggSessAC piekļuves vadības risinājuma verifikācijai un validācijai tika izmantots OMNeT++ diskrēto notikumu simulācijas rīks. Darba izstrādes gaitā OMNeT++ vidē INET ietvarā tika izveidots AggSessAC funkcionāls bloks (aģents), kas spēj realizēt pieprasījumu uzkrāšanu un prioritāšu balstītu piekļuves vadību. Ar izstrādāto piekļuves vadības aģentu tika papildināta OMNeT++ pieejamā maršrutētāja programmatūra ienesot tajā AggSessAC funkcionalitāti, un tādējādi ļaujot veikt risinājuma eksperimentālu novērtēšanu OMNeT++ simulācijas vidē. Darbā gūtie rezultāti parāda AggSessAC metodes efektivitāti, salīdzinājumā ar klasisko pieprasījumu apstrādes manieri, demonstrējot ieguvumus no savstarpēji izvērtējošas un selektīvas pieprasījumu apstrādes, kas uzlabo uzstādītās vadības politikas īstenošanu. Pētījumā arī novērtēta AggSessAC risinājumā ietverto parametru savstarpējā saistība un dotas rekomendācijas to izvēlei. Darba apjoms – 162 lappuses, 78 attēli, 28 tabulas un 116 informācijas avoti.


Atslēgas vārdi
NGN tīkli, savienojumu piekļuves vadība, AggSessAC, resursu pārvaldība

Skrastiņš, Andris. Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 162 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196