Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 19.06.2017 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 271. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi
Nosaukums angļu valodā Studies of Rapseed Oil Interesterification Reactions
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Zane Ābelniece
Atslēgas vārdi atjaunojamā degviela, ķīmiskā interesterifikācija, rapšu eļļa, monoesteri
Anotācija Interesterifikācijas reakciju var izmantot, lai iegūtu biodegvielu ar iznākumu, kas masas ziņā pārsniedz izmanotās eļļas masu un neveido blakusproduktu glicerīnu. Promocijas darbā izpētīta reakcijas apstākļu ietekme uz rapšu eļļas interesterifikācijas procesu: monoestera (karbonskābju estera) un rapšu eļļas molārās attiecības, katalizatora koncentrācijas, temperatūras un laika ietekme. Izstrādātas gāzu hromatogrāfijas analīzes metodes visu interesterifikācijas produktu un starpproduktu kvantitatīvai noteikšanai. Izpētīta katalizatoru struktūras un katalizatora šķīdinātāju ietekme uz procesa norisi, izmantojot nātrija metilātu metanolā, kālija t-butilātu t-butanolā un kālija t-butilātu tetrahidrofurānā. Izpētīta monoesteru spirta un skābes fragmenta daļu ietekme uz interesterifikācijas procesu. Veikta procesa apstākļu optimizācija maksimāla gala produktu iznākuma sasniegšanai reakcijas maisījumā. Noteiktas biodīzeļdegvielas maisījumu degvielas īpašības interesterifikācijas reakciju produktiem, kas iegūti, izmantojot dažādus etiķskābes esterus.
Anotācija angļu valodā An alternative method for the synthesis of biodiesel fuel from rapeseed oil that prevents formation of glycerol and produces the fuel in mass exceeding the mass of oil has been proposed. In this work the influence of reaction parameters (monoester (carboxylate ester)/oil molar ratio, catalyst concentration, temperature, reaction time) on the interesterification process was studied. The influence of catalyst structure and catalyst solvent on the interesterification process was studied, using sodium methoxide in methanol, potassium t-butoxide in t-butanol and in THF solutions. Gas chromatography methods for determination of all products and intermediates were developed. The influence of alcohol and acyl moieties of monoesters on interesterification was studied. Fuel properties of the reaction mixtures obtained with different alkyl acetates were evaluated.
Atsauce Šustere, Zane. Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 120 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 25522