Multifunkcionālie oglekļa materiāli uz koksnes un lignoceluložu bāzes
2017
Aleksandrs Voļperts

Aizstāvēšana
06.12.2017. 16:00, Paula Valdena iela 3/7, 272. auditorija.

Zinātniskais vadītājs
Gaļina Dobele, Jurijs Ozoliņš

Recenzenti
Valdis Kampars, Bruno Andersons, Yuriy Maletin

Promocijas darbs „Multifunkcionālie oglekļa materiāli uz koksnes un lignoceluložu bāzes” ir veltīts nanoporainu oglekļa materiālu iegūšanai no koksnes un tās pārstrādes atlikumiem, izmantojot ķīmiskās aktivācijas metodes, iegūto aktivēto ogļu struktūras un īpašību pētīšanai ar mērķi izmantot tas kā elektrodus superkondensātoros. Promocijas darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, eksperimentālās daļas rezultātu izvērtējuma, secinājumiem, izmantotas literatūras un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota literatūra par aktivēto ogļu iegūšanas un analīzes metodēm, to struktūru un īpašībām, kā arī aplūkota superkondenstoru uzbūve un darbības principus. Otrā nodaļā aprakstīti pielietoti materiāli, aktivēto ogļu iegūšanas paņēmieni, un pielietotās pētīšanas metodes, kas ir lietotas darbā izvirzītā mērķa un definēto uzdevumu sasniegšanai. Trešā nodaļā analizēti un apkopoti iegūtie eksperimentālie rezultāti. Noteikti galvenie gaistošie produkti un to izdalīšanas temperatūras intervāli, kuri nosaka oglekļa materiāla porainas struktūras veidošanos termoķīmiskās aktivācijas procesā. Paradīta karbonizētas koksnes izmantošanas efektivitāte ķīmiskai aktivācijai. Pētītas aktivēto ogļu porainās struktūras īpašības atkarība no termoķīmiskās aktivācijas režīma (temperatūra, sārma daudzums). Porainās struktūras parametri un to izkliede analizēta un salīdzināta izmantojot dažādos adsorbcijas teorijas. Darbā atrasta sakarība starp aktivācijas apstākļiem, porainas struktūras parametriem un dubulta elektriska slāņa veidošanas uz iegūto aktivēto ogļu virsmas, izmantojot tos superkondensatoros. Izstrādāti oriģinālas tehnoloģijas pamati augsti efektīgas aktīvas ogles iegūšanai no Latvijā ražotās kokogles. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms sastāda 151 lpp. Darbs satur 53 attēlus, 20 tabulas, 23 formulas, 3 pielikumus un tajā izmantots 182 literatūras avots.


Atslēgas vārdi
Oglekļa aktivizācija, superkondensators

Voļperts, Aleksandrs. Multifunkcionālie oglekļa materiāli uz koksnes un lignoceluložu bāzes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 151 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196