Ilgtspējīgi energoavoti
2018
Aiga Barisa, Andra Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Claudio Rochas, Dagnija Blumberga, Elīna Dāce, Edgars Vīgants, Francesco Romagnoli, Gundars Galindoms, Ģirts Vīgants, Ivars Veidenbergs, Jeļena Ziemele, Marika Rošā, Reinis Sarmiņš, Silvija Nora Kalniņš, Toms Irbe, Vladimirs Kirsanovs

Kolektīvā monogrāfija ir veltīta neatkarīgas un ilgtspējīgas enerģijas ieguves attīstīšanai. Energoavotu ilgtspējību nosaka dažādi faktori. Kā galvenos faktorus var minēt divus: energoefektivitāti un energoavotos izmantotos atjaunojamos energoresursus. Galvenais uzsvars likts uz klimata tehnoloģiju ieviešanas ietekmes uz klimatu samazināšanu enerģijas ieguves avotā. Tiek aplūkotas dažādi atjaunojamie energoavoti, biomasas degšanas un gazifikācijas procesi, siltumsūkņu tehnoloģijas, hibrīdsistēmas un energoresursu enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu centralizētas siltumapgādes sistēmas avotos. Monogrāfijā ir aplūkoti dažādi aspekti: tehnoloģiskie, klimata, politiskie, ekonomiskie, sociālekonomiskie un vides. Rezultātus var izmantot zinātnieki, nozares speciālisti un uzņēmēji, atrodot sev nepieciešamāko, videi draudzīgāko un energoefektīvāko tehnoloģiju, un valsts un pašvaldības, kas var izmantot politisko instrumentu analīzes rezultātus, uzlabojot plānošanu pārejai uz zema oglekļa ekonomiku.


Atslēgas vārdi
atjaunojamie energoresursi; biomasa; gazifikācija; siltumsūkņi; hibrīdsistēmas; centralizētās siltumapgādes sistēmas

Barisa, A., Blumberga, A., Grāvelsiņš, A., Rochas, C., Blumberga, D., Dāce, E., Vīgants, E., Romagnoli, F., Galindoms, G., Vīgants, Ģ., Veidenbergs, I., Ziemele, J., Rošā, M., Sarmiņš, R., Kalniņš, S., Prodaņuks, T., Kirsanovs, V. Ilgtspējīgi energoavoti. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 146 lpp. ISBN 978-9934-22-017-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196