Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā
2019
Rūta Pirta-Dreimane

Zinātniskais vadītājs
Jānis Grabis

Recenzenti
Māris Vītiņš, Mārīte Kirikova, Nestori Sīnimā

Vairumu uzņēmuma biznesa procesu izpildi veic vai atbalsta uzņēmuma informācijas sistēmas (IS). Ņemot vērā, ka uzņēmumi arvien vairāk automatizē biznesa procesus, pārejot no manuālas darbību izpildes uz IS veiktām darbībām, IS ieņem būtisku lomu biznesa procesu optimizācijā un transformācijā. Izmaiņas uzņēmuma biznesa procesos rada nepieciešamību veikt modifikācijas arī uzņēmuma IS. IS izmaiņas uzņēmumos var tikt sistemātiski pārvaldītas, realizējot IS izmaiņu pārvaldības procesu. Procesa viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām ir IS izmaiņu novērtēšana. IS iespējamo izmaiņu novērtēšana to plānošanas gaitā ne vienmēr tiek veikta, ņemot vērā uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Nepietiekama IS izmaiņu novērtēšana noved uzņēmumus pie arhitektūras vīzijai neatbilstošas lēmumu pieņemšanas, kas atstāj negatīvu ietekmi uz kopējo uzņēmuma arhitektūru (turpmāk – EA). Darbā izstrādāta metodoloģija plānoto IS izmaiņu novērtēšanai saskaņā ar uzņēmuma arhitektūras vīziju. Metodoloģija piedāvā plānoto IS izmaiņu novērtēšanu un rekomendāciju izvirzīšanu izmaiņu realizācijai, lai izmaiņas atbilstu uzņēmuma izvirzītajiem arhitektūras principiem. Tā ir projektēta kā vienojošs kontroles mehānisms starp operatīvo IS vadību un stratēģisko EA vīzijas plānošanu. Metodoloģijas īstenošanai tiek izmantotas dažādas metodes, darbā ir izstrādātas divas noteiktu arhitektūras principu atbilstības nodrošināšanai piemērotas metodes, sīkāk apskatot principus “atkalizmantot” un “centralizēt”, kas praksē bieži tiek iekļauti EA vīzijā.


Atslēgas vārdi
Informācijas sistēmu izmaiņas, Uzņēmuma arhitektūra, IT arhitektūra

Pirta, Rūta. Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 171 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196