Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 21.10.2019 14:30,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā
Nosaukums angļu valodā Information System Change Assessment in the Context of Enterprise Architecture
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Rūta Pirta
Atslēgas vārdi Informācijas sistēmu izmaiņas, Uzņēmuma arhitektūra, IT arhitektūra
Anotācija Vairumu uzņēmuma biznesa procesu izpildi veic vai atbalsta uzņēmuma informācijas sistēmas (IS). Ņemot vērā, ka uzņēmumi arvien vairāk automatizē biznesa procesus, pārejot no manuālas darbību izpildes uz IS veiktām darbībām, IS ieņem būtisku lomu biznesa procesu optimizācijā un transformācijā. Izmaiņas uzņēmuma biznesa procesos rada nepieciešamību veikt modifikācijas arī uzņēmuma IS. IS izmaiņas uzņēmumos var tikt sistemātiski pārvaldītas, realizējot IS izmaiņu pārvaldības procesu. Procesa viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām ir IS izmaiņu novērtēšana. IS iespējamo izmaiņu novērtēšana to plānošanas gaitā ne vienmēr tiek veikta, ņemot vērā uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Nepietiekama IS izmaiņu novērtēšana noved uzņēmumus pie arhitektūras vīzijai neatbilstošas lēmumu pieņemšanas, kas atstāj negatīvu ietekmi uz kopējo uzņēmuma arhitektūru (turpmāk – EA). Darbā izstrādāta metodoloģija plānoto IS izmaiņu novērtēšanai saskaņā ar uzņēmuma arhitektūras vīziju. Metodoloģija piedāvā plānoto IS izmaiņu novērtēšanu un rekomendāciju izvirzīšanu izmaiņu realizācijai, lai izmaiņas atbilstu uzņēmuma izvirzītajiem arhitektūras principiem. Tā ir projektēta kā vienojošs kontroles mehānisms starp operatīvo IS vadību un stratēģisko EA vīzijas plānošanu. Metodoloģijas īstenošanai tiek izmantotas dažādas metodes, darbā ir izstrādātas divas noteiktu arhitektūras principu atbilstības nodrošināšanai piemērotas metodes, sīkāk apskatot principus “atkalizmantot” un “centralizēt”, kas praksē bieži tiek iekļauti EA vīzijā.
Anotācija angļu valodā Nowadays the majority of enterprise business processes are executed or supported by information systems (IS). IS have an essential role in business process optimization and transformation in order to capture opportunities arising in a dynamic business environment. To remain competitive and to develop the business, the enterprise business processes undergo continuous improvement and changes are frequently introduced. The changes in the enterprise business processes cause modification in enterprise IS. These modifications can be systematically managed following a change management process. The change assessment is one of the most important change management components. Planned IS changes before their realisation frequently are not evaluated according to enterprise strategic goals. Incomplete change evaluation leads enterprises to decisions that are not aligned with architecture vision, what have a negative impact on enterprise architecture (EA) quality. We propose a methodology for planned IS change evaluation according to EA vision. The objective of the proposed approach is to provide support for establishing a controlled environment for AA change implementation planning to meet defined architecture principles. The proposed approach is envisioned as a middle-ground between isolated evaluation of the IS change requests and comprehensive strategic level planning of EA evolution. Different methods are used for the implementation of methodology. We propose two methods for examination compliance of the principles "re-use" and "centralize", which in practice are often included in the EA's vision.
Atsauce Pirta, Rūta. Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 171 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29511