Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem
Nosaukums angļu valodā Reactions of Isatoic Anhydride with Diamines
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Fricis Avotiņš
Ērika Bizdēna
Inta Strakova
Andris Strakovs
Atslēgas vārdi di(aminoaril)atvasinājumi, di(antranilamīdi), trietoksimetāns, 3-aizvietoti 4(3H)hinazolinoni
Anotācija Izatskābes anhidrīda reakcijās ar diamīniem – 1,3-diamino-2-hidroksipropānu, 4,4’-diaminodifenilmetānu, 4,4’-diaminodifeniloksīdu, 4,4’-diaminodifenilsulfīdu, 2,2’-diaminodibenzilu, vārot 3-4 stundas etanolā molu attiecībā 2:1, iegūti atbilstoši bis-antranoilaminoatvasinājumi. To vārīšana trietoksimetānā, izņemot 2,2’-diantranoilaminodibenzilu, dod atbilstošus bis-[4(3H)-hinazolinon-3-il]atvasinājumus. Sintezētie bis-antranoilamīni un [4(3H)-hinazol-3-il]atvasinājumi ir polāros organiskos šķīdinātājos šķīstošas, kušanas temperatūrā stabilas kristāliskas vielas. 1-(2-Aminoetil)piperazīna reakcijā ar izatskābes anhidrīdu iegūts 1-(2-antranoilaminoetil)-4-antranoilpiperazīns. 2-Aminobenzilamīns ar izatskābes anhidrīdu molu attiecībā 1:1 dod 2-aminobenzilantranilamīdu. Iegūto savienojumu struktūru apliecina KMR 1H un IS spektri.
Anotācija angļu valodā In reactions of isatoic anhydride with diamines – 1,3-diamino-2-hydroxypropane, 4,4’-diaminodiphenylmethane, 4,4’-diaminodiphenyloxide, 4,4’-diaminodiphenylsulphide, 2,2’-diaminodobenzyle, in molar ratio 2:1, when boiled 3-4 hours in ethanole, corresponding bis-anthranoylaminoderivatives were obtained. Boiling of these compounds with exception of 2,2’-diaminodibenzyle, gave corresponding bis-[4(3H)-quinazolinon-3-yl] derivatives. The synthesized compounds are well soluble in polar organic solvents, stable at melting temperatures crystalline substances. In reaction of 1-(2-aminoethyl)piperazine with isatoic anhydride 1-(2-anthranoylaminoethyl)-4-anthranoylpiperazine was synthesized. 2-Aminobenzylamine with isatoic anhydride in molar ratio 1:1 afford 2-aminobenzylanthranylamide. The structure of obtained compounds are confirmed with 1H-NMR and IR spectra.
Atsauce Avotiņš, F., Bizdēna, Ē., Strakova, I., Strakovs, A. Izatskābes anhidrīda reakcijas ar diamīniem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.16, 2008, 142.-147.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2988