Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change Materials
2019
Miķelis Dzikēvičs

Aizstāvēšana
09.12.2019. 14:00, Latvija, Rīga, Āzenes iela 12 k-1, 116. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Ivars Veidenbergs

Recenzenti
Gatis Bažbauers, Peter D. Lund, Ainis Lagzdiņš

Miķeļa Dzikēviča promocijas darbs “Saules enerģijas uzkrāšana ar iekapsulētiem, brīvi stāvošiem, fāžu maiņas materiāliem” ir izstrādāts doktora grāda inženierzinātnēs (Dr.sc.ing.) iegūšanai. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2019. Promocijas darbs ir sagatavots Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūtā laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam. Promocijas darba hipotēze ir, ka stratificētu fāžu maiņas materiālu (FMM) izmantošana saules siltuma uzkrāšanas tvertnē palielinās saules frakciju gadā un palielinās saules kolektoru efektivitāti salīdzinājumā ar tradicionālajām siltuma uzkrāšanas metodēm. Promocijas darba mērķis ir novērtēt FMM pielietojumu siltuma uzkrāšanā, lai palielinātu saules frakciju un saules kolektoru efektivitāti. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Veikt analīzi par saules kolektoru sistēmu un FMM pētījumiem, lai izstrādātu eksperimentālo sistēmu un vadītu tās uzstādīšanu laboratorijā; 2. Veikt eksperimentālos pētījumus, lai iegūtu datus matemātiskā modeļa validācijai; 3. Izstrādāt īstermiņa matemātisko modeli siltumenerģijas akumulācijas tvertnei un validēt to ar iegūtajiem eksperimentālajiem datiem; 4. Izstrādāt ilgtermiņa simulāciju modeli saules siltumenerģijas sistēmai un novērtēt FMM izmantošanu mājsaimniecību saules siltuma sistēmās ar siltuma uzkrāšanu; Ievaddaļa satur novitāti, aktualitāti, promocijas darba uzdevumus un mērķi, problēmas formulējumu, pētniecības metodes un praktisko vērtību. Pirmajā nodaļā ir veikta literatūras analīze par siltuma uzkrāšanu un FMM izmantošanu saules siltuma sistēmās. Ir aprakstīti galvenie parametri, kas raksturo fiziskā un latentā siltuma uzkrāšanas sistēmas. Otrajā nodaļā aprakstīta eksperimentālā sistēma – iekārta, pētījuma objekts – uzkrāšanas tvertne, kontroles sistēma un FMM izvēle un to parametru noteikšana. Trešajā nodaļā aprakstīti enerģijas uzkrāšanas eksperimenti – metodoloģija, siltuma zuduma un dzesēšanas eksperimenti. Eksperimenti tiek veikti, lai iegūtu datus matemātiskā modeļa validācijai. Ceturtajā nodaļā aprakstīts siltumenerģijas uzglabāšanas tvertnes matemātiskais modelis. Piektajā nodaļā aprakstīta īstermiņa modeļa validācija, kurā tiek izmantoti eksperimentālie dati. Sestajā nodaļā aprakstīts ilgtermiņa matemātiskais modelis un ar tā iegūto rezultātu analīzi. Nodaļa satur jutīguma un optimizācijas analīžu aprakstus. Promocijas darba galvenie rezultāti ir aprakstīti šajā nodaļā.


Atslēgas vārdi
saules enerģija fāžu maiņas materiāli uzkrāšana akumulācija simulācija simulation TRNSYS matemātiska modelēšana mathematical modelling

Dzikēvičs, Miķelis. Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change Materials. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 141 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196