Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 30.12.2019 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Competitiveness of the Latvian Fisheries Sector in the Framework of the Cluster
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Pētniecības platforma Neviena
Autori Inese Biukšāne
Atslēgas vārdi zivsaimniecība, konkurētspēja
Anotācija Latvijas ekonomikas attīstībā zivsaimniecībai vienmēr ir bijusi būtiska nozīme, it īpaši Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritoriju attīstībā. Zivsaimniecības nozarei Latvijā ir ne tikai sena vēsture un tradīcijas, bet tai piemīt arī iekšējs attīstības potenciāls un spēja ražot pasaules tirgū konkurētspējīgu produkciju. Nozares klastera konkurētspējas novērtēšana un tās veicināšana ir aktuāls jautājums klastera vidē darbojošos uzņēmumu un institūciju vidū. Konkurētspējas novērtēšanas metodika nav viennozīmīga, tāpēc autore piedāvās savu skatījumu zivsaimniecības nozares klastera konkurētspējas novērtēšanā. Promocijas darbā sniegts visaptverošs ieskats par Latvijas zivsaimniecības nozares klasteri un tā darbību. Atspoguļota klastera būtība un ieguvumi no tā darbības, kā arī klastera dalībnieku savstarpējā mijiedarbība un sadarbība. Analizēta klastera attīstība un nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanā. Tāpat arī veikta kritiska ekonomikas subjektu konkurētspējas jēdziena un to ietekmējošo faktoru analīze. Izstrādāta un aprobēta koncepcija par konkurētspējas novērtēšanas līmeņiem, pilnveidota zivsaimniecības nozares klastera konkurētspējas definīcija, kā arī izstrādāts un aprobēts zivsaimniecības nozares klastera konkurētspēju ietekmējošo faktoru grafiskais modelis. Lai novērtētu un sekmētu Latvijas zivsaimniecības nozares klastera konkurētspēju tika izstrādāta un aprobēta novērtēšanas metodika, t.sk., izveidoti mārketinga un menedžmenta efektivitātes novērtēšanas rādītāji (pārdošanas efektivitātes koeficients un vadības spēju atdeves koeficients), zivsaimniecības nozares klastera konkurētspējas indekss un konkurētspējas veicināšanai īstenojamie stratēģiju veidi. Veikts Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtējums. Noteikts nozares konkurētspējas līmenis, identificētas nozares konkurētspēju pašreiz nodrošinošās jomas un īstenojamās stratēģijas. Sniegts padziļināts nozares konkurētspējas veicināšanas iespēju izvērtējums. Promocijas darba rezultāti praktiski izmantojami pasaules globālajā un ES Kopējās zivsaimniecības politikas veidošanā, sekmējot mazāk attīstīto reģionu un valstu konverģenci, un nacionāla līmeņa politikas izstrādē un plānošanā, kā arī nozares uzņēmumu lēmumu pieņemšanā par konkurētspējas uzlabošanas nepieciešamību.
Anotācija angļu valodā In the development of Latvia’s economy fisheries sector has always played a significant role, especially in development of the Baltic Sea and Riga Gulf coastline areas. The fisheries sector has not only a long-standing history and traditions, but also an internal development potential and the ability to produce competitive products in the world market. Evaluation and facilitation of sector's cluster competitiveness is a topical issue among companies and institutions working in the cluster. Methodology for evaluation of competitiveness is not unequivocal, therefore the author is going to offer her own view of evaluation of competitiveness of fisheries sector cluster. The PhD thesis provides a comprehensive insight into the Fisheries Sector Cluster of Latvia and its operation. The essence of the cluster and benefits from its operation as well as mutual interaction and cooperation between the cluster’s participants are reflected. It deals with analysis of cluster’s development and importance in facilitation of growth of Latvian national economy. A critical analysis of a concept of economic agents' competitiveness and their influencing factors is included. A conception on competitiveness evaluation levels was elaborated and implemented, a definition of fisheries sector cluster's competitiveness was improved as well as Model of the Factors Influencing Competitiveness of the Fisheries Sector Cluster was elaborated and implemented. To evaluate and facilitate the competitiveness of Fisheries Sector Cluster of Latvia, evaluation methodology was elaborated and implemented, including, development of marketing and management efficiency evaluation indicators (Sales Efficiency Ratios and Efficiency of Management Abilities Ratios), Fisheries Sector Cluster Competitiveness Index and the types of strategies to be implemented for facilitation of competitiveness. The competitiveness of Fisheries Sector Cluster of Latvia is evaluated. A sectoral competitiveness level is determined, the spheres currently ensuring the competitiveness and strategies to be implemented are identified. A detailed evaluation of opportunities to facilitate the sectoral competitiveness is offered. The results of the PhD thesis can be practically used in establishment of the global fisheries policy and Common Fisheries Policy of the EU, facilitating convergence of less developed regions and states, and in formation and planning of the policy at a national level as well as by companies operating in the sector in their decision-making concerning the need in improvement of competitiveness.
Atsauce Biukšāne, Inese. Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 244 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 30134