Bioresource Transition towards Sustainable Bioeconomy
2020
Lauma Žihare

Aizstāvēšana
24.08.2020. 14:00, Āzenes iela 12k1, 115.aud.

Zinātniskais vadītājs
Dagnija Blumberga

Recenzenti
Gatis Bažbauers, Stelios Rozakis, Ainis Lagzdiņš

Promocijas darba “Bioresursu pāreja uz ilgtspējīgu bioekonomiku” autore Lauma Žihare, zinātniskā vadītāja profesore Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. konsultante vadošā pētniece Anna Kubule, Dr.sc.ing tika veikts Rīgas Tehniskajā universitātē, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt integrējošu metodoloģiju ilgtspējīgas bioekonomikas novērtēšanai, izmantojot bioresursu pārejas novērtējumus, izmantojot lejupejošās un augšupejošās pieejas, transdisciplināru analīzi un nepietiekami izmantoto biomasas potenciālu. Darba galvenais ieguldījums izriet no integrētas daudzlīmeņu pieejas, kurā ņemti vērā tehniskie, sociālekonomiskie, vides un tirgus aspekti. Darba mērķu sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) Novērtēt bioekonomikas izpratni un izveidot konsolidētu skatījumu uz bioekonomiku 2) Izvērtēt disciplinaritātes pieejas ilgtspējīgai bioekonomikai 3) Identificēt bioekonomiku ietekmējošos faktorus, to savstarpējās saites un ierosināt iespējamos saistību novērtējumus 4) noteikt faktoru raksturlielumus 5) Izveidojiet faktoru saistību līmeņatzīmi 6) Izveidot bioekonomikas efektivitātes noteikšanas metodiku 7) Identificēt neizmantotos bioresursus un novērtēt to potenciālo vērtību efektīvai resursu pārejai, ierosinot jaunas vai esošās bioresursu vērtību ķēdes un to prioritātes 8) Nodrošināt inovāciju nodošanu ar tirgus un ekonomiskās analīzes sistēmu, lai noteiktu, vai inovatīvam bioloģiskam produktam vai tehnoloģijai ir potenciāls veiksmīgai komercializācijai 9) Validēt bioresursu potenciālu veicot eksperimentālo analīzi Pētījums piedāvā vairākas jaunas pieejas, kuras iepriekš nav izmantotas bioekonomikā. Šajā darbā ir aprakstīti trīs galvenie bioresursu pārejas novērtēšanas līmeņi ar metodoloģiju izveidi un gadījumu izpēti, lai aprobētu šīs metodoloģijas. Šajā darbā iegūtais rezultāts paplašina esošās zināšanas bioekonomikā daudzlīmeņu pieejai ar starpnozaru analīzi. Rezultāti ir labvēlīgi valsts, vietējā un nozaru līmeņa valdības iestādēm, ieinteresētajām personām un zinātniekiem.


Atslēgas vārdi
bioekonomika, ilgtspējīga attīstība, bioresursi, pievienotā vērtība

Žihare, Lauma. Bioresource Transition towards Sustainable Bioeconomy. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2020. 145 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196