Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes
2020
Ilze Māliņa

Aizstāvēšana
12.11.2020. 13:30, Paula Valdena 3, 272.kabinets

Zinātniskais vadītājs
Valdis Kampars

Recenzenti
Māra Jure, Gunārs Duburs, Mārtiņš Rutkis

Promocijas darbā iegūti jauni Eu3+ organiskie tris, Lūisa bāzes un tetrakis kompleksi ar dažādiem β,β’-triketonātiem un β-diketonātiem (2-acildimedona, 2-acil-1,3-indandiona un dibenzoilmetāna atvasinājumiem), kuriem noteiktas un salīdzinātas emisijas īpašības šķīdumos, pulverveidā un polimērplēvītēs. Izpētītas kompleksa struktūras un tetrakis kompleksa katjona izmēra ietekme uz emisijas īpašībām. Izgatavoti divi OLED ar Eu3+ kompleksiem ar dibenzoilmetāna atvasinājumu ligandiem. Pirmo reizi novērota agregācijas pastiprinātā emisija Eu3+ kompleksiem ar dibenzoilmetāna atvasinājumu ligandiem. Promocijas darbā arī iegūta virkne 2-cinnamoildimedona un 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumu, izpētītas un salīdzinātas to optiskās, elektroķīmiskās, termiskās īpašības. Izmantojot kvantu ķīmijas aprēķinu programmu “ORCA”, aprēķināta savienojumu pamatstāvokļa ģeometrija un HOMO/LUMO orbitāles. Sistemātiski izpētīts dažādu amino-donoro grupu un akceptoro grupu ietekme uz savienojumu īpašībām.


Atslēgas vārdi
Eu kompleksi, luminiscējoši organiskie savienojumi, β-diketoni, β,β’-triketoni
DOI
10.7250/9789934225178

Māliņa, Ilze. Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2020. 124 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196