Coupling of Power and Heating Sector – Opportunity for Heating Sector Development
2021
Armands Grāvelsiņš

Aizstāvēšana
26.08.2021. 14:00, Rīga, EVIF, Āzenes 12/1,115.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Andra Blumberga

Recenzenti
Ritvars Sudārs, Anna Volkova, Stelios Rozakis

Enerģētikas sektors ir viens no lielākajiem piesārņotājiem pasaulē, tostarp arī Latvijā. Emisijas no fosilo kurināmo sadedzināšanas enerģētikas sektorā veido 65,5 % no Latvijas kopējām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām 2018. gadā. Enerģētika iekļauj gan centralizēto, gan decentralizēto enerģijas ražošanu, kā arī transporta sektoru. 2019. gada beigās Eiropas Komisija (EK) prezentēja Eiropas Zaļo kursu – politikas iniciatīvu kopumu ar visaptverošu mērķi līdz 2050. gadam padarīt Eiropu klimatneitrālu. Tas nozīmē, ka visām ES dalībvalstīm ir jākļūst klimatneitrālām. Lai sasniegtu šo mērķi, ir būtiski jāsamazina emisijas visos sektoros. Lai varētu izlemt par vislabāko energosektora pārveides ceļu un pieņemtu pamatotus un ilgtspējīgus lēmumus, nepieciešami rīki, kas palīdzētu atbildēt uz jautājumu, kā energosistēma varētu attīstīties nākotnē. Enerģētikas sektors ir kompleksa sistēma ar daudziem būtiskiem elementiem, nelinearitātēm un atgriezeniskajām saitēm, ko cilvēka prātam ir grūti apstrādāt. Tāpēc ir nepieciešami matemātiski simulācijas rīki, kas politikas veidotājiem var palīdzēt izstrādāt ekonomiski pamatotas, sociāli taisnīgas un ilgtspējīgas politikas. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt enerģētikas sektora siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu simulācijas modeļus, ar kuriem būtu iespējams modelēt dažādu līmeņu sistēmas, kā arī novērtēt dažādu parametru un politikas instrumentu ietekmi uz sistēmas darbību. Modelim jāspēj analizēt elektroapgādes un siltumapgādes sektoru sasaistes ietekme abos sektoros. Promocijas darbs veidots kā publikāciju kopa un tas balstīts septiņās tematiski saistītās zinātniskajās publikācijās, kas ir prezentētas un to rezultāti aprobēti vairākās zinātniskajās konferencēs. Visi zinātniskie raksti pieejami starptautiski indeksētās datubāzēs.


Atslēgas vārdi
Atjaunojamie energoresursi, centralizētā siltumapgāde, sektoru sasaiste, sistēmdinamika
DOI
10.7250/9789934226625

Grāvelsiņš, Armands. Coupling of Power and Heating Sector – Opportunity for Heating Sector Development. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 210 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196