Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana
2021
Jānis Viesturs

Aizstāvēšana
10.09.2021. 12:00, Tiešsaistē, Microsoft Teams

Zinātniskais vadītājs
Armands Auziņš

Recenzenti
Elīna Gaile-Sarkane, Alberts Auziņš, Asta Savaneviciene, Werner de Saeger

Promocijas darbs “Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana” ir patstāvīgs zinātnisks pētījums, izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā Latvijas Republikas ekonomikas zinātņu grāda iegūšanai. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir asoc. prof. Armands Auziņš. Promocijas darba mērķis ir novērtēt valsts atvērtību starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu, noteikt kritērijus pēc kuriem tā nosakāma un rezultātā radīt metodiku, pēc kuras periodiski novērtējama valsts atvērtība starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu. Promocijas darbs sastāv no ievada, trim daļām un deviņām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, 11 pielikumiem. Pētījumā ir izmantoti 264 literatūras un informācijas avoti. Darbā ir iekļauti 13 attēli, 20 tabulu un viens vienādojums. Promocijas darba ievadā tiek raksturota izvēlētās tēmas aktualitāte, izvirzīta pētījuma hipotēze, definēti darba mērķa sasniegšanai risinātie uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, pētījuma metodikas pamatojums, pētījumu laika posms un darba ierobežojumi, kā arī raksturota pētījuma teorētiskā nozīme un zinātniskā novitāte, pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais lietojums. Promocijas darba pirmā daļa ietver starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu identifikācijas problemātiku un starptautisko darījumu un ārvalstnieku zemes īpašumtiesību ierobežojumu nozīmīgāko problēmu identifikāciju. Otrā daļa veltīta starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu ierobežojumu pamatojuma noteikšanai un valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu novērtēšanas kritēriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Trešajā daļā raksturots valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu novērtējuma metodikas risinājums un tā praktiskā izmantošana. Promocijas darba nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi.


Atslēgas vārdi
Nekustamais īpašums, Zeme, Darījumi ar nekustamo īpašumu, Institucionālā ekonomika, Starptautiskās investīcijas, Darījumu ierobežojumi, Ārvalstnieku zemes īpašumtiesības

Viesturs, Jānis. Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 184 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196