Lignocelulozes izcelsmes nanoporaini oglekļa materiāli degvielas šūnām
2021
Ance Pļavniece

Aizstāvēšana
11.11.2021. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā un tiešsaistē Zoom platformā (https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644).

Zinātniskais vadītājs
Aivars Žūriņš, Jānis Ločs

Recenzenti
Sergejs Gaidukovs, Vladimirs Biziks, Yuriy A Maletin

Promocijas darbs „Lignocelulozes izcelsmes nanoporainu oglekļa materiāli degvielas šūnām” ir veltīts ar slāpekli dopētu nanoporainu oglekļa materiālu iegūšanai no koksnes un tās pārstrādes atlikumiem, izmantojot trīs stadiju iegūšanas procesu (karbonizāciju, ķīmisko aktivāciju un dopēšanu ar slāpekli), un iegūto oglekļa materiālu struktūras un īpašību izpētei ar mērķi izmantot tos kā skābekļa reducēšanās katalizatorus degvielas šūnās. Promocijas darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, eksperimentālās daļas, rezultātu izvērtējuma, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota literatūra par ar slāpekli dopētu aktivēto ogļu iegūšanas un analīzes metodēm, to struktūru un īpašībām, kā arī aplūkota degvielas šūnu uzbūve un darbības principi. Otrajā nodaļā aprakstīti pielietotie materiāli, ar slāpekli dopētu aktivēto ogļu iegūšanas paņēmieni, un pielietotās pētīšanas metodes, kas izmantotas darbā izvirzītā mērķa un definēto uzdevumu sasniegšanai. Trešajā nodaļā analizēti un apkopoti eksperimentālie rezultāti. Tajā izpētīta karbonizācijas vides ietekme uz oglekļa materiāla struktūras veidošanos, pētītas aktivēto ogļu porainās struktūras īpašības atkarībā no termoķīmiskās aktivācijas režīma (temperatūras, sārma daudzuma) un izejas materiāla, kā arī izpētīts slāpekļa satura un formas maiņa atkarībā no izejas materiāliem un to apstrādes metodēm. Darbā atrasta sakarība starp porainās struktūras parametriem, slāpekļa saturu un tā formu, kā arī skābekļa reducēšanās reakciju uz katalizatora virsmas. Izstrādāti oriģinālas tehnoloģijas pamati ar slāpekli dopētas aktīvas ogles iegūšanai no Latvijā ražotām aktivētām oglēm. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tajā ir ievads, 4 nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 41 attēli, 20 tabulas, kopā 92 lappuses, neieskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 183 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
biomass; activated carbons; porous structure; fuel cells
DOI
10.7250/9789934226823

Pļavniece, Ance. Lignocelulozes izcelsmes nanoporaini oglekļa materiāli degvielas šūnām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 92 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196