Open Space Transformations in Large-Scale Housing Estates of Riga in the Post-Socialist Period
2021
Alisa Koroļova

Aizstāvēšana
17.11.2021. 10:00, https://rtucloud1.zoom.us/j/97460950511

Zinātniskais vadītājs
Sandra Treija

Recenzenti
Aija Ziemeļniece, Indre Gražulevičiūte-Vileniške, Gintaras Stauskis

Promocijas darba “Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā” mērķis ir izvērtēt lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformāciju ietekmi uz dzīvojamās vides kvalitāti lielmēroga dzīvojamos rajonos Rīgā. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, trīs nodaļas, 12 secinājumu, literatūras saraksts, 54 attēli, sešas tabulas, pieci pielikumi, kopā 124 lappuses, neieskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 262 nosaukumi. Pirmās nodaļas pamatā ir lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas ģenēzes pārskats. Tajā apzināti faktori, kas ietekmēja lielmēroga dzīvojamo rajonu rašanos Eiropas valstīs. Pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā apkopota informācija par lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas attīstības tendencēm, noteikti telpiskās organizācijas veidi. Pirmās nodaļas otrajā apakšnodaļā apkopota informācija par lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas lomu iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšanā. Pirmās nodaļas trešajā apakšnodaļā analizēta lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas loma pilsētu zaļās infrastruktūras kontekstā. Otrajā nodaļā apkopota un analizēta informācija par lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformāciju veidiem un transformācijas ietekmējošiem faktoriem. Apkopota informācija par lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformāciju kontekstu un transformāciju veidiem, apzināta ar pilsētas dzīves kvalitāti saistīto jēdzienu daudzveidība, veikta esošo pilsētvides kvalitātes vērtēšanas rīku izpēte un analīze un dzīvojamās vides kvalitātes vērtēšanas modeļa izstrāde. Trešā nodaļā apkopoti un analizēti Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas novērtēšanas rezultāti. Izveidota Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas klasifikācija, veikta pilsētvides apsekošana un apkopoti rezultāti, kas parāda transformācijas 13 Rīgas lielmēroga dzīvojamos rajonos. Iedzīvotāju viedoklim ir svarīga loma dzīvojamās vides kvalitātes vērtēšanā, tāpēc pētījumā tika izstrādāta iedzīvotāju aptauja ar mērķi apzināt Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu iedzīvotāju ārtelpas izmantošanas paradumus, attieksmi pret transformācijām, kas jau notikušas, un iespējamām transformācijām ārtelpā nākotnē. Pētījums atklāj saistību starp transformācijām ārtelpā un dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanos vai pasliktināšanos. Izstrādātā vērtēšanas metode izmantojama gan notikušo transformāciju ietekmes uz dzīvojamās vides kvalitāti apzināšanai, gan nākotnes scenāriju vērtēšanai, lai nepieļautu lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas degradāciju un veicinātu dzīvojamās vides kvalitātes paaugstināšanos. Metode ietver pilsētvides kvalitātes vērtēšanas rīku izpētes un analīzes rezultātus, un adaptēto vērtēšanas rīku, kategorijas, kas apraksta dažādas cilvēku vajadzības un stresa faktorus, un kas ir saistītas ar vēlamajiem rezultātiem un tiem rezultātiem, no kuriem jāizvairās. Apkopota un analizēta informācija par funkciju sasniedzamības koncepciju, un dati, kas tika iegūti aptaujā par iedzīvotāju apmierinātību ar ārtelpas kvalitāti lielmēroga dzīvojamos rajonos un transformāciju ietekmi uz tās. Promocijas darba secinājumi un ierosinājumi par transformāciju ietekmi uz dzīvojamās vides kvalitāti lielmērogā dzīvojamos rajonos izmantojami plānošanas vadlīniju izstrādei. Pētījuma rezultāti ir iekļauti 16 zinātniskajos rakstos: septiņos zinātniskajos rakstos, kas publicēti starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos, viens raksts ir iesniegts starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā un ir recenzēts, septiņi raksti, kas publicēti pilnā teksta starptautisku zinātnisku konferenču materiālos, un viens raksts, kas publicēts nozares profesionālajā izdevumā. Rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.


Atslēgas vārdi
lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpa; ārtelpas transformācijas; dzīvojamās vides kvalitāte

Koroļova, Alisa. Open Space Transformations in Large-Scale Housing Estates of Riga in the Post-Socialist Period. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 201 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196