Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam
Nosaukums angļu valodā Prerequisites for Students' Self-Directed Learning Process
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Anita Lanka
Atslēgas vārdi mācību rezultāti, pašvirzīts mācību process, paškontrole, individuālie mācību sasniegumi
Anotācija Raksts ir teorētisks pētījums par aktuālu augstskolu didaktikas problēmu – studentu pašvirzītu mācību procesu. Autore izvirza virkni priekšnosacījumu, kas sekmē studentu iniciatīvu mācību procesā, kur pamatmotīvs ir personīgo mācību sasniegumu virzība(dinamika). Viens no priekšnoteikumiem ir studentu informētība par apgūstamās profesijas standartu, nepieciešamajām kompetencēm un katra studiju priekšmeta vietu un lomu šo kompetenču apguvei.Rakstā tiek atklāta saikne, kas pastāv starp programmās atspoguļotajiem sagaidāmajiem mācību rezultātiem un studentu apzinātu un mērķtiecīgu darbību savu mācību sasniegumu novērtēšanā. Mūsdienu didaktikas skatījums uz vērtēšanu kā didaktikas kategoriju ir būtiski mainījies. Līdzās vērtēšanas pārbaudes funkcijai aizvien nozīmīgākas kļūst vērtēšanas audzinošā un attīstošā funkcija. Vērtēšanas kvantitatīvās metodes aizstāj ar kvalitatīvām metodēm. Šajā kontekstā daudzfunkcionāla kļūst arī docētāja loma:iedrošinātājs, padomdevējs, konsultants un iedvesmotājs pašvirzītam mācību procesam.
Anotācija angļu valodā The article deals with actual problem of university didactics – student self-directed learning. The main concepts concerning the self directed learning are analised: learning aims and learning outcomes, self-iniciated learning, reflection, self-evaluation. Theoretical findings indicated the main prerequisites for self-directed learning. A wide variety of factors are identified as being influential on both learner willingness and ability to engage in self-directed learning.There is a paradigm shift moving the emphasis from teaching to learning . This change has been associated with a need for more concrete and detailed curriculum design. Student self-directed learning have a strong impact on teaching, learning and assessment.It produces a focus on the teacing-learning-assessment relationship and the fundamental links between the subject design, delivery and measurement of learning. A new understanding of assessment are to measure a broader range of competencies and to give individual learner better information about his or her progress and learning achievements.
Atsauce Lanka, A. Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.14, 2008, 25.-31.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3391