Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba motivācijas analīze uzņēmumā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba motivācijas analīze uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā The Analysis of Motivation to Work at the Enterprise
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaļina Kozaka
Genrihs Vinovskis
Atslēgas vārdi darbinieku stimulēšana, darba motivācija, aptauja, motivātoru novērtējums
Anotācija Apskatīta darbinieku attieksme pret dažādiem darba apstākļu faktoriem un darba stimulēšanas loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Centrālās statistiskās pārvaldes dati liecina, ka divas trešdaļas respondentu uzskata sava darba apmaksu par zemu. Konkrētā šūšanas uzņēmumā darbinieku tiešas aptaujas veidā veikta darba motivātoru noteikšana un ranžēšana pēc to nozīmīguma. Aptauja parādīja, ka vislielāko šajā uzņēmumā strādājošo neapmierinātību izsauc tādu motivātoru trūkums kā veselības apdrošināšana un transporta izdevumu kompensācija. Veiktā pētījuma datu analīze ļauj noteikt arī citus galvenos darba kolektīva atzītos un ietekmīgākos motivātorus, kas kā kompleksās motivācijas sistēmas galvenās komponentes pilnā mērā jāizmanto darbinieku ieinteresētības un pašatdeves celšanai.
Anotācija angļu valodā The attitude of workers to various factors of working conditions and role of stimulation of work in achievement of the purposes of the enterprise are considered. Data Statistical management show, that two thirds of respondents consider payment of the work not sufficient. At the concrete sewing enterprise by direct oral interrogation working definition and ranging motivation work on their importance is lead. Interrogation has shown, that the greatest dissatisfaction Working is caused with absence such motivation as insurance of health and indemnification of transport charges. The analysis of data of carried out research allows to define the basic recognized and effective motivation which as main components of complex motivational system are necessary for using to the full for concept of interest and self-feedback of employees.
Atsauce Kozaka, G., Vinovskis, G. Darba motivācijas analīze uzņēmumā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 25.-31.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3557