Intelektuālās pilsētvides sinerģijas efekta ietekme uz pilsētas ilgtspēju
2023
Kaspars Plotka

Aizstāvēšana
14.04.2023. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes atklātajā sēdē tiešsaistē platformā Zoom/

Zinātniskais vadītājs
Maija Šenfelde, Armands Auziņš

Recenzenti
Inga Lapiņa, Vytautas Juščius, Agita Līviņa

Promocijas darba pirmajā daļā analizēta pilsēta un pilsētvide kā komplekss izpētes objekts. Otrajā daļā autors veicis pilsētas un pilsētvides teorētisko dimensiju un attīstības koncepciju analīzi. Trešajā daļā autors piesaistījis ekspertus pilsētvides jautājumos, lai veiktu empīrisku pētījumu par intelektuālas pilsētvides ietekmes novērtējumu uz ilgtspējīgu attīstību. Kā svarīgākās novitātes tiek piedāvātas pilsētvides izaugsmes matricas – DSCS un 11 intelektuālas pilsētvides postulāti. Darbā analizēti ekspertu sniegtie vērtējumi par pilsētvides jautājumiem un izskatīta radošo un kultūras industriju klastera jeb stratēģiskā potenciāla projekcija, lai novērtētu radošumu viedā pilsētvidē.


Atslēgas vārdi
pilsētvide, sinerģija, intelektuāla pilsētvide, ilgtspēja, cilvēkkapitāls, dimensija, cilvēks, ietekme, radošums, telpa, pilsēta.
DOI
10.7250/9789934228810

Plotka, Kaspars. Intelektuālās pilsētvides sinerģijas efekta ietekme uz pilsētas ilgtspēju. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 184 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196