Atbalsta metodes informācijas sistēmu integrācijai organizāciju pēcapvienošanās kontekstā
2023
Ksenija Lāce

Aizstāvēšana
23.10.2023. 14:30, Zundas krastmalā 10, 102.telpā

Zinātniskais vadītājs
Mārīte Kirikova

Recenzenti
Jānis Grabis, Laila Niedrite, Audrone Lupeikiene

Informācijas sistēmu integrācija ir būtiska sastāvdaļa gan organizāciju sadarbībā, gan arī vienas organizācijas iekšējo funkciju realizācijā. Vēl jo vairāk tā ir svarīga, ja norisinās organizāciju apvienošanās un/vai pārņemšana, kas ir šajā promocijas darbā pētītas informācijas sistēmu integrācijas konteksts. Neskatoties uz apvienošanās un pārņemšanas stratēģijas popularitāti, šo iniciatīvu rezultātu pētījumi parāda, ka tikai pusē no šīm iniciatīvām tiek sasniegti izvirzītie mērķi. Apvienošanās un pārņemšanas rezultātā tiek izveidota jauna organizācija, kurai jābūt spējīgai sasniegt izvirzītos mērķus, ko nevarēja sasniegt katra no esošajām organizācijām atsevišķi. Šī jaunā organizācija tiek izveidota transformācijas procesā, ko bieži sauc par organizāciju pēcapvienošanos. Pēcapvienošanās ietvaros veiksmīga informācijas sistēmu integrācija tiek minēta kā viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina pēcapvienošanās panākumus. Informācijas sistēmu līmenī pēcapvienošanās informācijas sistēmu integrācijas panākumi ir veiksmīgu integrācijas lēmumu un to izpildes rezultāts. Promocijas darba ietvaros integrācijas lēmumi tiek skatīti ne tikai kā izvēle starp iespējamiem informācijas sistēmu integrācijas variantiem (lēmumu pieņemšana), bet arī kā jautājums par to, kurām informācijas sistēmām (informācijas sistēmu grupām) integrācijas variants jāizvēlas (pieņemamo lēmumu identifikācija). Šis promocijas darbs koncentrējas uz problēmu, ka organizācijām iesācējām pēcapvienošanās realizācijā trūkst ekspertīzes pēcapvienošanās informācijas sistēmu integrācijā, un tādēļ tās nespēj sasniegt rezultātus, kas salīdzināmi ar ekspertu rezultātiem. Par ekspertīzi promocijas darba ietvaros tiek sauktas augsta līmeņa zināšanas un prasmes, kuras veicina nepieciešamo lēmumu identifikāciju un pieņemšanu pēcapvienošanās informācijas sistēmu integrācijas domēnā. Promocijas darbā ir izvirzīta šāda hipotēze: “Speciālisti bez ekspertīzes pēcapvienošanās informācijas sistēmu integrācijā ar atbalsta metodi var sasniegt integrējamo informācijas sistēmu grupu identifikācijā (lēmumu identifikācijā) un integrācijas variantu analīzē (lēmumu pieņemšanā) rezultātus, kas salīdzināmi ar ekspertu rezultātiem”. Attiecīgi galvenais promocijas darba mērķis ir izstrādāt atbalsta metodes informētai integrējamo informācijas sistēmu grupu identifikācijai un integrācijas variantu analīzei organizāciju pēcapvienošanās iniciatīvās. Lai sasniegtu šo mērķi, promocijas darba ietvaros tika izstrādātas divas informācijas sistēmu integrācijas atbalsta metodes informētai integrējamo informācijas sistēmu grupu identifikācijai un integrācijas variantu analīzei organizāciju pēcapvienošanās iniciatīvās, kurās ietvertie risinājumi sakņojas saistītajos prasību inženierijas, uzņēmumarhitektūras, lēmumu pieņemšanas pēc vairākiem kritērijiem, pēcapvienošanās līmeņu sinhronizācijas, pēcapvienošanās konteksta faktoru ietekmes un zināšanu pārvaldības nozaru pētījumos. Abas izstrādātās metodes balstās uz promocijas darbā izveidotu vienotu koncepciju organizāciju pēcapvienošanās informācijas sistēmu integrācijas atbalstam. Katrai metodei tika izstrādāts arī atbalsta rīks tās ērtākai izmantošanai praksē. Izstrādātās metodes ir pārbaudītas caur imitāciju, eksperimentālo novērtēšanu un lietojamības novērtējumu.


Atslēgas vārdi
Informācijas sistēmu integrācija, pēcapvienošanās, organizāciju apvienošanās un pārņemšana
DOI
10.7250/9789934229626

Lāce, Ksenija. Atbalsta metodes informācijas sistēmu integrācijai organizāciju pēcapvienošanās kontekstā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 142 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196