Farmaceitiskās ražošanas ūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa optimizēšana multistresa apstākļos
2023
Elīna Strade

Aizstāvēšana
17.10.2023. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3/7, 272. auditorija.

Zinātniskais vadītājs
Daina Kalniņa

Recenzenti
Linda Mežule, Edmunds Teirumnieks, Uldis Kalnenieks

Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver piecas zinātniskās publikācijas. Pētījuma rezultātā izstrādāta jauna metode ražošanas ūdeņu toksicitātes uz aktīvo dūņu biocenozi novērtēšanai. Skrīninga testos atlasītas piemērotākās mikroorganismu kultūras aktīvo farmaceitisko vielu un ķīmiskā skābekļa patēriņa attīrīšanas efektivitātes paaugstināšanai bioaugmentācijas ceļā. Izvērtētas ražošanas ūdeņu atkārtotas izmantošanas iespējas un ierobežojumi farmācijas rūpniecībā un sniegti priekšlikumi ķīmiski piesārņotu ūdeņu otrreizējai izmantošanai dažādās ražošanas ūdeņu attīrīšanas procesa stadijās.


Atslēgas vārdi
Farmaceitiskās ražošanas ūdeņi, bioloģiskā attīrīšana, aprites ekonomika
DOI
10.7250/9789934229657

Strade, Elīna. Farmaceitiskās ražošanas ūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa optimizēšana multistresa apstākļos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 132 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196