Polimēra kompozītu sildelementi cilvēka ķermenim komfortablas temperatūras nodrošināšanai
2023
Astrīda Bērziņa

Aizstāvēšana
13.10.2023. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, 445. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Māris Knite, Igors Klemenoks

Recenzenti
Remo Merijs-Meri, Donāts Erts, Anatolijs Šarakovskis

Promocijas darbā aplūkoti polihloroprēna (CR) un etilēna-oktēna kopolimēra (EOK) matricu nanokompozīti ar oglekļa nanodaļiņu (CB) pildvielu un raksturotas to elektriskās īpašības atkarībā no pieliktā sprieguma un sasniegtās temperatūras, lai iegūtu lokanus, energoefektīvus sildelementus tiešai cilvēka ķermeņa sildīšanai. Literatūras apskatā ir aprakstīti vadītspējas mehānismi polimēra kompozītos, kas saistīti ar temperatūras vai sprieguma ietekmi, apskatīti iespējamie temperatūras pretestības koeficientu veidi un izvērtēta situācija ar pašreiz ļoti ierobežotā skaitā veiktajiem pētījumiem, kas saistīti ar CR vai EOK kompozītiem un to pretestības atkarību no temperatūras un/vai pieliktā sprieguma. Noteikta kompozītu sildīšanas ietekme uz elektrisko vadītspēju, tos ārēji sildot, un pašuzsildes režīmā ar pieliktu spriegumu. Izvērtēta šķērssaistītas EOK struktūras ietekme uz kompozīta termo-elektrisko stabilitāti un temperatūras pretestības koeficienta raksturu. Pretestības atkarība no temperatūras analizēta plašā CB sastāva diapazonā CR un EOK matricas polimēru kompozītiem. Katras matricas kompozītmateriālam ir noteikta pieliktā sprieguma ietekme uz kompozīta elektrisko pretestību un temperatūru un, izrietot no kompozītā notiekošajiem procesiem, pamatoti elektrovadītspējas mehānismi. Izvērtēta polāras un nepolāras matricas ietekme uz kompozīta elektriskās vadītspējas mehānismu. Analizētas EOK-CB kompozītu atomspēku mikroskopa elektrovadošajā režīmā (EC-AFM) iegūtās kartes un aprēķināti daļiņu dispersijas pakāpi raksturojošie indeksi. No šiem datiem veikta indeksu aprēķinu uzlabošana, ņemot vērā veidoto kanālu strāvas stipruma sadalījumu. Aplūkoti praktiskās pielietošanas aspekti un analizēti iespējamākie kompozītu sastāvi, elektrodu materiāli un dizaini konkrētiem pielietojumiem, kā sildelementiem. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 103 lpp. Darbs satur 59 attēlus, deviņas tabulas, 14 formulas un 101 literatūras avotu.


Atslēgas vārdi
Elektrovadoši polimēru kompozīti, pašregulējoši sildelementi, atomspēku mikroskopija elektrovadošajā režīmā
DOI
10.7250/9789934229701

Bērziņa, Astrīda. Polimēra kompozītu sildelementi cilvēka ķermenim komfortablas temperatūras nodrošināšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 103 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196