Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kokapstrādes iekārtu datu bāzes struktūra

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kokapstrādes iekārtu datu bāzes struktūra
Nosaukums angļu valodā Structure of the Timber Processing Data Base
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Juris Verners
Juris Emsiņš
Atslēgas vārdi Kokapstrādes iekārtu datubāze, kokapstrādes tehnoloģija, datubāzes vadības struktūrshēma
Anotācija Kā jau daudzās citās nozarēs, arī kokapstrādes iekārtu tirgū izmanto datubāzes. Ārvalstīs tādas ir izveidotas, taču Latvijā šāda veida datubāzu nav. Šo un citu tālāk aprakstīto iemeslu dēļ TTDI tiek veidota Koka apstrādes iekārtu datu bāze. Tā kalpotu nozares profesionāļiem, taču vislielākā uzmanība vērsta tieši uz TTDI studentiem dažādu priekšmetu apguvē. Tādēļ datu bāzes struktūra nav veidota pēc iekārtu grupām, kā tas ir analogām datubāzēm, bet pēc koksnes mehāniskās apstrādes tehnoloģiskajām stadijām. Ir trīs galvenās – materiālu piegriešanas, materiālu pirmapstrādes un otrreizējās mašīnapstrādes – procesa stadijas, kas tālāk iedalās 10 tehnoloģiskajās operācijās, kam seko iekārtu grupas un tipi. Šis ir nozīmīgākais meklēšanas ceļš datubāzē, taču iespējams meklēt arī pēc firmas vai iekārtas. Datubāze būs saistīta ar Koka konstrukciju un savienojumu datubāzi, kur pēdējā būs saite vai norāde ar kādām iekārtām attiecīgais savienojums ir izgatavojams.
Anotācija angļu valodā As well as in many different areas, databases are being used in woodworking field. Even thought woodworking machinery databases is a quite common thing abroad, there is no similar database in Latvia. For this and other reasons mentioned further, at the Institute of Textile Materials Technologies and Design (Riga Technical University) Timber processing data base is being made. It would be useful for woodworking professionals, but the greatest concern is about its benefit for TTDI students. The structure for this database is not made based on machinery groups, as it is for analogous databases, but on technological phases of timber processing. There are three main phases – material cutting-out, material first stage and second stage processing, that divides in 10 technological operations; after them comes machinery groups and types. This is the most important searching path for this database, but it’s possible to search by company or by machine. This database is also connected to Timber jointing and wood construction database (RTU), where there will be links or reference showing which machine is proper for certain joint.
Atsauce Verners, J., Emsiņš, J. Kokapstrādes iekārtu datu bāzes struktūra. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 130.-138.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3688