Development of the State Regulation Model in the Banking Sector
2023
Kristaps Freimanis

Aizstāvēšana
24.11.2023. 10:00, Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University, 6 Kalnciema Street, Room 209.

Zinātniskais vadītājs
Maija Šenfelde

Recenzenti
Nataļja Lāce, Inese Mavļutova, Vytautas Snieška

Finanšu tirgum ir liela nozīme stabilai ekonomikas sistēmas darbībai. Daudzu pasaules valstu pieredze liecina, ka neveiksmes šajā tirgū var radīt nopietnas sociālās sekas, kas, visticamāk, skars ikvienu iedzīvotāju. Šī situācija ir likusi valdībām rīkoties un ieviest regulējumu, kura mērķis ir novērst krīzi, kas izriet no finanšu tirgus neveiksmēm. Gadu gaitā noteikumu apjoms ir ievērojami pieaudzis, īpaši pēc pēdējo desmitgadu krīzēm. No otras puses, ir svarīgi veicināt konkurenci, kas, pēc Smita domām, virza ekonomisko sistēmu uz līdzsvaru un tiek uzskatīta par mūsdienu tirgus ekonomikas pamatelementu. Regulējumam var būt negatīva ietekme uz konkurenci, tāpēc ir svarīgi atrast līdzsvaru starp abiem. Uz pārmērīgas regulēšanas radītajām negatīvajām sekām bieži ir norādījuši tirgus dalībnieki, pārsvarā bažījoties par problēmām, kas ir saistītas ar izmaiņām regulējumā. Daži regulatori ir pat brīdinājuši, ka pārāk sarežģīts regulējums mazina iespēju regulatoram ieraudzīt to, ka finanšu sistēmās veidojas reāli riski. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt valsts regulējuma modeli, lai atrastu līdzsvara punktu, ņemot vērā sabiedrības zaudējumu, kas izriet no tirgus nepilnībām un sekojošām valsts regulējuma izmaksām. Modelis ir izstrādāts banku sektorā finanšu tirgus ietvaros. Promocijas darbā tika identificētas banku sektora tirgus nepilnības, kas ļauj novērtēt labklājības zudumu (angļu valodā – deadweight loss) banku sektorā, kā arī identificēti regulējuma principi valsts regulējuma modeļa izveidošanai. Pamatojoties uz iepriekšminēto, kvantitatīvs regulējuma modelis tika izstrādāts: (a) regulējuma intensitātes mērīšanas skala, (b) metodoloģija sabiedrības zaudējuma novērtējumam (informācijas asimetrija, monopolizācija, negatīvie blakusefekti, tirgus ļaunprātīga izmantošana un citi) un (c) metodoloģija regulējuma izmaksu novērtējumam (regulatora izmaksas, atbilstības izmaksas, netiešās izmaksas). Modelis tika validēts ar eiro zonas vai pasaules datiem atkarībā no modeļa pielietojamības un datu pieejamības. Tāpat pirmo reizi Latvijas banku sektorā tika novērtēta regulējuma intensitāte un līdzsvara punkts starp labklājības zudumu tirgus nepilnību dēļ un regulējuma izmaksām. Promocijas darbs ir izstrādāts angļu valodā, tā sastāvā ir ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 144 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Tajā ir iekļautas 38 tabulas, 36 attēli, 65 formulas un 7 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Bibliogrāfijas saraksts ietver 238 informācijas avotus.


Atslēgas vārdi
Deadweight loss, regulation intensity
DOI
10.7250/9789934229732
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/development-of-the-state-regulation-model-in-the-banking-sector-doctoral-thesis/?lang=en

Freimanis, Kristaps. Development of the State Regulation Model in the Banking Sector. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 165 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196