Ģeopolimēra saistviela ilgtspējīgu alternatīvo būvmateriālu ražošanai
2023
Laura Vītola

Aizstāvēšana
15.12.2023. 14:15, Ķīpsalas iela 6A, Rīga

Zinātniskais vadītājs
Diāna Bajāre, Ina Pundiene

Recenzenti
Sandris Ručevskis, Visar Krelani, Patrycja Bazan

Promocijas darba ietvaros izstrādātas Eiropas Savienības Zaļā kursa izvirzītajām prasībām (t. i., CO2 emisiju samazinājumam un resursu taupīšanai) atbilstošas ģeopolimēra saistvielas no industriāliem blakusproduktiem, izpētītas to īpašības un piemērotība biokompozītu izgatavošanā. Sārmainā vidē izejmateriālos esošie alumināti un silikāti disociējas, un notiek polimerizācija, kā rezultātā veidojas ģeopolimēra struktūra. Ģeopolimēru saistvielu izgatavošanai izmantots industriālos apstākļos kā blakusprodukts iegūts metakaolīns. Promocijas darbā veiktie pētījumi orientēti uz ģeopolimēra saistvielu izpēti. Raksturotas ģeopolimēra saistvielu īpašības atkarībā no sastāva, temperatūras un sastāva maisīšanas ilguma, ka arī ceolītu klātbūtnes sastāvā. Ģeopolimēru saistvielām noteiktas mehāniskās un fizikālās īpašības, pētīta mikrostruktūra, noteikts ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs, kā arī raksturota to piemērotība biokompozītu izgatavošanai. Promocijas darba ietvaros iegūtas ģeopolimēra saistvielas ar blīvumu no 1230 līdz 1670 kg/m3, spiedes stiprību no 10 līdz 48 MPa un lieces stiprību no 3 līdz 18 MPa (7. dienā). Papildus tam iegūtas ģeopolimēra saistvielas ar paaugstinātu porainību, kuriem blīvums ir no 460 līdz 550 kg/m3, kopējā porainība no 76 - 79 % un spiedes stiprība 3. dienā pēc to izgatavošanas sasniedz 1 MPa. Šie materiāli ir stabili ūdens vidē līdz par 30 dienu ilgam laika periodam. Izmantojot izstrādātās saistvielas, izgatavoti biokompozīti ar materiāla blīvumu no 260 līdz 400 kg/m3, spiedes stiprību līdz 0,5 MPa un siltumvadītspēju robežās no 0,061 līdz 0,077 W/(m·K). Promocijas darbs sastāv no anotācijas, ievada, četrām galvenajām nodaļām (kas sadalītas apakšnodaļās), secinājumiem un literatūras saraksta. Pirmajās trīs nodaļās ir veikts literatūras apskats, uz kā pamata formulēts disertācijas mērķis un izvirzīti uzdevumi tā sasniegšanai, 4. nodaļā ir aprakstītas pētījumos izmantotās metodes, izmantotie materiāli un aprakstīts uzdevumu izpildes un mērķa sasniegšanas process. Darbs satur 107 lappuses, 54 attēlus, 12 tabulas un literatūras sarakstu ar 219 literatūras avotiem. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā.


Atslēgas vārdi
Ģeopolimēra saistviela; Ilgtspēja; Industriālie atkritumi
DOI
10.7250/9789934370052

Vītola, Laura. Ģeopolimēra saistviela ilgtspējīgu alternatīvo būvmateriālu ražošanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 107 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196