Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tiesisko risku analīze un to aspekti

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tiesisko risku analīze un to aspekti
Nosaukums angļu valodā Analysis and Aspects of Legal Risk
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Alina Šmidre
Anatolijs Jemeļjanovs
Jānis Ieviņš
Žanna Švertiņa
Atslēgas vārdi atlikušais tiesiskais risks, tiesiskā drošība, cilvēku riski, tiesiskās aizsardzības sistēma.
Anotācija Rakstā ir apskatīts tiesiskā riska jēdziens, veikta tiesisko risku veidu analīze. Rakstā ir parādīts, ka, neskatoties uz veiktajiem preventīvajiem un aizsardzības pasākumiem, katrā darbības jomā tomēr vienmēr pastāv zināms potenciālais risks. Autori uzskata, ka jurisprudences, kā tiesību zinātnes, likumdevēju, tiesību sargājošo orgānu un citu institūciju un amatpersonu, kas ir atbildīgas par tiesību īstenošanu dažādās jomās, kā arī personu, kas ir iesaistītas cilvēku tiesību realizēšanas procesos, pienākums ir mazināt tiesiskus riskus, nodrošinot sabiedrībai tiesisko drošumu. Šī uzdevuma veiksmīgai risināšanai ir nepieciešams, lai sistēma, kas aizsargā cilvēku no „tiesiskās bīstamības”, kas rodas „tiesisko briesmu” nelabvēlīgas ietekmes rezultātā, funkcionētu nevainojami un efektīvi. Rakstā ir uzsvērts, ka riska izvērtējuma, kas ietver riska analīzi un riska novērtējumu, galvenais mērķis ir riska pārraudzīšana un riska vadība.
Anotācija angļu valodā The article deals with the concept of legal risk. The authors present an analysis of types of legal risks as well as evaluation of apprehension of legal risk. The article demonstrates that irrespective of the preventive and precautionary measures undertaken each field of activity is always exposed to certain potential risks. The .authors are of the opinion that the focus area of responsibility of jurisprudence as a science of legal systems in general, as well as legislators, law enforcement authorities, and other competent institutions and officials in charge of law enforcement in various spheres, as well as persons involved in the processes of implementation of human rights is to mitigate legal risks, by ensuring legal security for the public. Successful implementation of this task depends on the establishment of an effective and soundly functioning system capable of protecting individuals against “legal hazard” caused by unfavourable impacts of “legal risk”. The article outlines that the main goal of risk assessment comprising risk analysis and risk evaluation is to be risk supervision and risk management.
Atsauce Šmidre, A., Jemeļjanovs, A., Ieviņš, J., Švertiņa, Ž. Tiesisko risku analīze un to aspekti. No: Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 2008. Rīga: Darba un civilās aizsardzības institūts, 2008, 125.-130.lpp. ISBN 978-9984-32-735-8.
ID 5288