Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mālu izejvielu novērtējums šūnainās keramikas iegūšanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mālu izejvielu novērtējums šūnainās keramikas iegūšanai
Nosaukums angļu valodā Assessment of Clay Raw Materials for Obtaining of Honeycomb Ceramic
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Laimons-Paulis Bīdermanis
Visvaldis Švinka
Ruta Švinka
Inta Timma
Lauma Lindiņa
Andris Cimmers
Atslēgas vārdi Latvijas māli, piedevas, keramzīts, uzpūšanās koeficients, fāžu sastāvs
Anotācija Pētītie Latvijas kvartāra un devona ģeoloģisko periodu māli ir noderīgi šūnu keramikas - keramzīta ražošanai. Atkarībā no pētīto mālu ķīmiskā sastāva, tehnoloģiskās iespējas iegūt keramzītu ir atšķirīgas. Ķīmiskā sastāva ziņā svarīgākais ir dzelzs oksīda un kalcija oksīda saturs. Fe2O3 rada iespēju notikt reducēšanās procesam, bet papildus oglekli saturošu savienojumu klātbūtne pastiprina šo procesu. Galvenais faktors, kas nosaka keramzīta iegūšanas tehnoloģiskos parametrus, ir augsttemperatūras fāzes, kuras veidojas mālos ātrās apdedzināšanas rezultātā noteiktā temperatūrā. Savukārt svarīga nozīme ir šo augsttemperatūras fāžu viskozitātei, jo tā nodrošina gan poru veidošanos Fe2O3 reducēšanā,O2 izdalīšanās un CO veidošanās rezultātā, gan granulu apvalka saglabāšanos. Tāpēc noderīgākie keramzīta ražošanai ir māli, kuros augsttemperatūras reakciju rezultātā veidojas anortīts. Veikto pētījumu rezultātā konstatēts, ka no šiem viedokļiem keramzīta ražošanai vispiemērotākie ir kvartāra perioda Apriķu māli ar 2% eļļas piedevu, kas dod vislielāko uzpūšanās koeficientu, ja granulas lēni uzkarsētas līdz 6000C temperatūrai un pēc tam pārvietotas 11500C temperatūrā.
Anotācija angļu valodā Investigated Latvian Quaternary and Devonian clays are suitable for obtaining of honeycomb ceramic (expanded clay ceramic). Technological possibility to obtain expanded clay ceramic is different by considering of different chemical composition of investigated raw clays. Content of iron and calcium oxides is more significant. Reduction process is possible thanks content of Fe2O3, but in addition presence of carbon containing composition intensify this process. The main factor for determination of technological parameters is the high temperature phases which form in clay by fast firing at fixed temperature. Viscosity of these high temperature phases has significant role because provide pores formation in result of reduction Fe2O3 and formation of CO and maintenance of granules shell. More suitable for production of expanded clay ceramic are clays in which forms anorthite at high temperature. In result of these investigations there are established that Quaternary clay of deposit Apriki is the best for production of honeycomb ceramic. By slow heating to 6000C of clay by additive of 2 wt% of oil and by following displacement at temperature 11500C the expanding coefficient is the largest.
Atsauce Bīdermanis, L., Švinka, V., Švinka, R., Timma, I., Lindiņa, L., Cimmers, A. Mālu izejvielu novērtējums šūnainās keramikas iegūšanai. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.19, 2009, 93.-99.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6540