Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rūpnieciskos atkritumus saturošu stiklkeramisku materiālu korozijas izturības novērtēšana

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rūpnieciskos atkritumus saturošu stiklkeramisku materiālu korozijas izturības novērtēšana
Nosaukums angļu valodā The Assessment of Corrosion Resistance of Glass-Ceramics Containing Industrial Waste
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Modris Drille
Linda Krāģe
Diāna Bajāre
Edmunds Lodiņš
Rihards Freidenfelds
Inese Pastare
Aldo Boccaccini
Ester Gomez
Ineta Rozenštrauha
Atslēgas vārdi rūpnieciskie atkritumi, Stiklkeramika, ķīmiskā izturība, fizikāli-ķīmiskās īpašības
Anotācija Darba pētījumu mērķa sasniegšanas nolūkā izvērtēti Latvijas rūpnieciskie atkritumi – kodināšanas vannu atlikumi, tēraudliešanas nobiras un alumīniju saturoši atkritumi. Galvenās identificētās kristāliskās fāzes atkritumiem ir: kalcīts, hetīts, hematīts, magnetīts, vjustīts, ģipsis u.c. No Latvijas neorganiskajiem rūpnieciskajiem atkritumiem, daudzsārmu stikla un Liepas atradnes māliem iegūti blīvi stiklkeramikas kompozītmateriāli (tilpummasa no 2,3 līdz 2,9 g/cm3; ūdens uzsūce no 0,15 līdz 0,6 %), kas atbilst standartā LVS EN 176 definētajai BI grupai. Materiālu ķīmiskās izturības pārbaudēs būtiskas paraugu masas izmaiņas konstatētas, veicot testus HNO3 vidē (pH ≈ 2). Skābes testšķīdumos pēc paraugu apstrādes konstatēti Cu, Al, Fe, Ca un Zn. Materiālu mikrostruktūras ķīmiskā sastāva izmaiņas novērotas pēc apstrādes skābes šķīdumā, tās ir - Fe, Cu un Mg koncentrācijas izmaiņas. Pēc iegūtajiem raksturlielumiem kopumā kompozītmateriāli atbilst būvkeramikai izvirzītajām prasībām. Pētījumu rezultātā iegūti jauni stiklkeramikas materiāli, kurus var izmantot izturīgu būvmateriālu ražošanai, kā arī bīstamo rūpniecisko atkritumu inkapsulācijai jaunos materiālos, kuri var būt inerti un līdz ar to videi draudzīgi.
Anotācija angļu valodā A dense composite materials (bulk density – 2.3-2.9 g/cm3, water absorption – 0.15-0.6 %), corresponding to Latvian standard LVS EN 176 group BI, have been manufactured from local inorganic industrial waste – steel cooling refuse, etching refuse and alumina containing waste, alkali glass and clay from Liepa deposit using powdertechnology and thermal treatment. Three methods have been applied in order to investigate the chemical durability of obtained materials. Essential changes of sample weight were detected after immersion in the HNO3 solution (pH ≈ 2). The test for water-soluble salts (LVS EN 12370) was applied in order to test composite materials. Weight loss was observed after 10th cycle. Obtained results show that composite materials correspond to requirements of building ceramics.
Atsauce Drille, M., Krāģe, L., Bajāre, D., Lodiņš, E., Freidenfelds, R., Pastare, I., Boccaccini, A., Gomez, E., Rozenštrauha, I. Rūpnieciskos atkritumus saturošu stiklkeramisku materiālu korozijas izturības novērtēšana. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2009, Nr.2, 138.-146.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 6989